LOËJ

IN KLANK

Spreker Louis Van Thienen (°1924) of Louis van Gust van Nant

Opnamedatum 9 feb 2000

iN SCHRIFT

DE ZAANDBOERE VA DIST

Sus, Fôns en Lëwie, dreì 1ongetreëfde bruurs hemmen zestig jaor laank het vervuur gedaon van Dist nò Loëi mee ‘n zwoor kaar zonder de hulp van 2e peïd, nen hond of nen ezel. Sus stond tusse de berries en Fôns en Lëwie trokke lings en rechs mee ne lere riêm over hun 3scheïvers. Iêderen dág deejn ze da mier as twintig kilometer mee ‘n gelaö kaar wároep wel duûzend kilo wit zand kon ligge en dat alles over ne slechte kassaaiweg
As Lëwie, de joengste van-e dreì, de kaar 4deëfde was dat ’n tîëke 5dat ‘m e paor pinte te veul ùt had, want hìj leverde de zaand en had de bus. En in de herberge stond altìjd ‘n pint of twië 6gëriëd.
Op den duur was ‘r van trekke gin spraoke 7ne mië en moest ‘m aonklampe om nie gelost te 8wurre
Iêdere 9noen kwamme ze bè os thôös hun 10snejen oepete, vìjfëndettig jaor laank. As 11klaa männe-ë 12hem i-ë-  dan 13di-ës bìjgestaon 14swenst da ze nen hiêle staopel broëd binnewerkte mee spek, pattee, sprot of kees

1ongetrouwde      2paard                3schouders
4
duwde               5dat hij                6klaar
7niet meer     
      8worden              9middag
10boterhammen  11klein mannetje  12heb ik
13dikwijls            14terwijl