ALKERS

IN KLANK

Spreker Jules Mellemans (°1906)

Opname door J.L. te Alken op 8 aug 1999

IN SCHRIFT

SLAACHTE IN DE SNõuW

En daan laog de snõuw zoe dik as dá (gebaart 30cm). Dan 1haan dei minse dóë e gängske gemok tot 2moe dje mós wèrke - van ne mèiter en dõë stônd daan ’n vli-jskõöp, ne gròtte 3basseng 4vol wetter gegoite van 5’t daogs tevurre - bè ’n loóg ìjes op
Mah da verke da bleejf nie in da gängske, da lújp heìe de snõuw êin en da 6kekde, da lújp 7eujverâl hinne, daân staoke mèn 8kloenke vol snõuw. Dó warre gín 9schoën dei diejch wòrre. Dó lújp ’t wetter êin en dje moos daan 10strâmpe draoge vur oer broek zùìver te 11hage, 12wór
Dan warre veë dóë bè da verke en dan 13húwd ich da verke en as da ’n hèil zwoër verke was, haa Bêr ’t geschùt gelaô wór...
...

1hadden               2'zodat je goed kon werken'
3(zinken) teil        4vol met water          5de dag voordien
6krijste                 7overal heen             8klompen
9volledig waterdichte schoen  
10korte lederen beenkappen                 11houden 
12hoor, weet je     13klopte

OOK TE BELUSTEREN

LATERE PUBLICATIES*

*meer hierover 

EXTERNE LINKS

DIALECTWOORD 2015 - KIEVERKONT
DIALECTWOORD 2017 - SCHRIKSCHÈIT