BJÈVËLS

IN KLANK

Spreker Louis Vandermeere (°1918)

Opname door J.L. te Beverlo op 10 nov 2001

iN SCHRIFT

De Zielhond

In-e Fránsen tìjd wár ter ne zekere Márcus bùrgemjester vá 1Bjèvel. Hè stoend òn-e kánt van-e Fránse en dwoeng de Bjèvelse joenge minse vur dienst te doen in ‘t Fráns leger. De minsen 2hiêten hum “de Zielhond”. Mier ùtleg ìs niej 3vùndoen

Márcus zoot mi ’t volk niej veul in en dee alles 4wat ‘m kost vur al 5martoe ríjker te wuure. Mier as iëns 6mèènde hìj e stuk gemèntegrond. Hè liet ‘r de werkliej oep werke en zoë haa ‘m dan ‘n goei waai vur hum.

Jao, in ’t begin van-e jore 1900 7klapte ze i Bjèvel nog euver de Márcus-waaie. Da wárre dan stukke waailand diej tusse de gementen-èègendom loge

 

Márcus hèt oët in ’t Binneveld ne 8schaaistiën herzet en 9vanèèges i zè profìjt. Meh da hèt ‘m nù z’n doëd nog hiël wa 10pette gespild, doo ìs ‘m niej goêd va gewest

 

Nù z’n doëd dwaolde zènne giëst ‘s náchs rond dur-e Bjèvelse waaie en da mi de zwore stiën oep zènne rug. Zoë wuurt toch verteld. 11Verschaai minse haan ‘m al hure 12lammetere: “13Moë moit ich ‘m lote, moë?” Mer nimmand nie 14dèèrde tegen 'm klappe want 15allemán haa bang van de bùrgemjèster zaoliger en mìjde zich vur hum toch mer niej tege te kome. Nèè moest ‘m mer 16lije vur al z’n 17pensbiësterij, zoë doechten de minsen ter euver. Óp ne nácht 17strunkelde ne zatte Bjèvelèèr va z’n stammenee nù huís. “Moë moit ich ‘m lote?” huurde hìj...

 

Hè zoog hiël verdwoosd rond. Iëst doecht ‘m dat ‘m twië minse zoog, mer toen ‘m tegoei loerde, zoog ‘m - echt woor - de bùrgemjester. “Ziêlhond!” riep ‘m, “goeit ‘m moë da ge ‘m gehòld hèt!”
‘s Anderdoogs vonne 18ènnïgte boereminse de stiën oep z’n 19aa plák trug en hiël gaa wist ’t hiël dùrp ‘t
Márcus zènne giëst wár verlost en haa oep-‘n duur de iëuwïge rust gevonne

Nog laank verwensten de Bjèvelèèrs ’n pensbiëst mi te zenge: “Ze moesten ‘m Marcus hète”

1Beverlo          2noemden          3nodig         
4wat hij kon     5almaar             6huurde
7sprak men      8grenssteen       9uiteraard
10parten         11verschillende   12klagen
13waar           14durfde             15iedereen
16lijden, ook: sikke                 
17strompelde
18enkele                                  
19oude plaats