EEGEBÙLZERS

IN KLANK

Spreker Ferdy Jans (°1940)

Opnamedatum 9 nov 2019

iN SCHRIFT

LEI EN GIÊL

Èn Leo dèè góng dan, dèè hao ne 1treepertèùr, dèè goeng dan àad iêzer rondhaole en dèè kreeg van 2alleman 3gét. Èn mèt karnëval, mèt 4vástelaovëd is dat, góng ër dan rond en dan hao ër ne stek bij zich en dan kreeg ër spek bij 5de lei. Dat stoek ër dò zoe in dat ër op 't lèste 6ne hele braoj in hao, eh. Èn aejer kreegte ze ooch. Mèt Paose woer dat, góng ër mèt de kerf rond. En dan hao ze dan... bè-t hin dreie oête die aejer op. Die moesten op, det moch nie blièjve liggen eh. ...woerre ze alle drei zik

 

1xxx                         2iedereen                     3iets
4in Limburg veelal de benaming voor de gehele karnavalsperiode
5mensen                   6een heel gebraad