EEGEBÙLZE

IN KLANK

IN SCHRIFT

Het Bikske van der Diêvel

1Wèèrwéjf ziën minse dei mèt der dievel mèt doën. Zó waos hei in Eegebùlze aoch ‘ne zjèkkere Cilis. Hè woor den diêvel tjègge gekwumme en hao zùch laote verléjje. Hè hao e bikske gekrègge en van dou aof hao hè veel maach, eh kos meer dan ‘ne normaole mins.
’s Naachs bij volle mund veranerde hè in ‘ne 2waof en gong dwur klein 3gadskes en steegskes van de dèrpe in den imtrèk… op zik nao e slachoffer.
Meh nao ‘nen helen teed… Cilis, dè wol dao eegelïjk van aof ziën. Hè gong nao de broun paoters in 4Trich. ‘ne Paoter 5zaag tjègge hùm: “Dat ìs al e goëd begin, m’ne zwun, meh ’t ìs ‘ne lange kreeswèèg. Meh ich zòl dich helpe!”
...

1weerwolven      2wolf      3veldwegjes      4Maastricht      5zei

Aangeleverd door Ferdy Jans (°1940)