SPAÂN

IN KLANK

Spreker Onbekend

Opname aangeleverd door Het Apostelhoes

IN SCHRIFT

HET GALGEBÈSKE

Ich wieet nie 1wie lank at al 2lieen is, mah zieeker heel, heel lang, 3wáj vrimde soldòïte in ós dùrp loêgte…
‘t Wore echte dieegniete, 4jos-dù. Ze moodde en bjande alles plat en ze piekten ‘t grèèn van de erm 5laai

 

In ‘t Galgebèske woende ne smieed mèt ‘n geweldig sjoon dochter, 6wájs-dù 7allewájl mer zelde mee ziês. Wáj den erme mân 8de pjad van de soldòïte nie 9wol beslin, pakte dè 10smèèrläp dat 11mètske mèt en ze hèmmen ‘t verkrâch

Lòïter moês e keend kwome, mah ocherm 12-trok meer op ‘nen hond es op ‘ne miens, ech e lillïjk keend. En niemëd wol pieeter 13wjònne waai ‘t keend moes gedoop wjònne. Meh opins koem dwu toch ’n erm sjóëp van ne mân, ‘t wás eìgelïjk e stèkske bandiêt, en dèè wol wôl pieeter ziên

 

Meh jah, ‘t kinneke goeng dood ee ‘t gedoop wás

Het lève van dèè pieeter wás langlèste niks mee es piekke en stèle en bandieteraai óuthaóle en op ‘t lèste stonte ze vjárrig vir ‘m op te hange. Waai de pastoor ‘m nog wol imkalle, zjuus van te-vurre, kekde dè mân: “Wo wils-dù mich nog lästig valle, ich moet niks hèmme van z'ne god. Ich kin gienen hiemel of gien hùl!”

En zjuus waai ze de strip rond z’ne nak wolle toutrèkke, versjeen dat klei kiendje en snieed de kood dur. Den erme kloet wjònde vraaigelètte en zoo koem alles toch nog tegoei

1hoe lang                    2geleden                 3toen
4weet je, lett. hoor je   
5mensen                 6zoals je
7tegenwoordig             8paarden                 9wilde
10
smeerlappen            
11meisje                 12het geleek
13
worden