HOELBEEK

IN KLANK

Ingesproken door 
XXxxx


Opnamedatum 28 feb 2020

IN SCHRIFT

LEËVERE AON DE DUITSE

Dèè was dur 'n wee gelopen en de Duitse hèbben 'm dóud gesjótte. Do zoete vèè in-e kèrk en dò was 't lof, het lof nog eh, naomiddag was 't lof en dao koeme ze zegge dat ze dèè man dóudgesjótten hao, da wèt ich nog
Da was ne boer en deì moeste leëvere en 1dèè wol nie leëveren eh en ze hèbben 'm dóudgesjótte, dèè was lope gon, de bos in eh...

1hij/die wou