LINNERS

IN KLANK

Spreker ???

IN SCHRIFT

Terechstelling op de Gabrik in Lin

...wótte de doodvonnisse óutgesproke. De terechstellinge vonde plaots op 7 juli 1710. Van Jan van Schuûle, Jan de la Mot en Kleine Art woot de raese hând ôôfgekap en ternoo wote ze gewurgd. Nódat de kop ôôfgekap was van dei liêke, wote dei kèp op 'n piêk gezatte tot voorbeeld vur al dei àànder. De rés van dei liêke woot op de galgeplaöts tot asse verbrand

Neis Paasmans kreeg 'n wat zachtere straf want hèè hao z'ne Pósse gehage. Hèè wód ùn de galg opgehange

...

 

De beul, dèè koem ‘nen twidde kir nù Bilze van 22 tot 28 oggustus 1710. Hèè zèrgde vir de behààndeling van Hanske Petit. Dèè z’n twie 1hàan woten ôôfgekap en dernoo wood ër geradbraakt mèt de slaog van gratie. Allee… de slaog van gratie, dat zin twie 2slääg mèt nen iêzere staof. Zoo 3'n krees jeever de bos. De kop wood dan ook wier ôôfgekap en op ‘n staok gestèke. De ôôfgehakte hàan woten tegen e 4raöd aongebonne
Stroppe Griet ten lèste dân, kreeg dezelfde behàandeling es Neis Paasmans. Ze wood opgehange tèsse den hiêmel en de aarde. De stoffelïjke reste wote warsjèinlïjk ter plaotse bie de Galgebêrg begraove
De minse noemde deì plaots de Hèlle. De Hèlle, dat verwijst nù de helling van ne bêrg, meh viral nù de verbliêfplaots van den diêvel
Da’s eegelïjk zó ‘n verdoemde plaots 5
boe dei bandiête thoos 6hjudde

1handen       2slagen           3een kruis over de borst(kas)
4rad, wiel      5waar   6hoorden 

Aangeleverd door Het Apostelhoes 

DE VOLLEDIGE OPNAME