WOLLER

IN KLANK

Spreker Elisa Hamal (°1930)

Opname door J.L. te Waltwilder op 28 jan 2020

IN SCHRIFT

OP DE VLICH GEGANGE

Da wòs om zès oere wòs den Duits haeje. En méjn mam, méjn moêder, dej wòs °'koeien' òn 't mùlke en doen koeme 1déj vliêgers wa van Duitsland nó haeje. En doên zèq me moêder dóë is e zwór onwèèr op gang of neen is den Duits Holland 2in. En dat wórre ze doên, eh. En *dòuw hèbbe ze 3ós mètee gepak en vè zin 4op de vlîch gegange tot in... ùn de zee, ùn de Franse gréns. Twee-en-dattig daog wég gewès, mèt kàar èn pjad. Jah, 5vè muïde nie de grens eëver, vè moêste de kàar èn de pjad àter lóëte, ve muïde de grens nie eëver. En dan moêste vè dat àter lóëte. En vè haö twee 6àa minse op-te kàar zitte van in de geboere. 7Vè koste dej kàar nie àter lóëte want dè twee minse zoête tër op, eh. En doen zin vè trig gekwóme, stillekes zoe. Alle daogen e bietjen héj op aon

1zij was              2niemand        3die reed
4Veldwezelt         
5keert om, draait terug         
6
ging terug naar huis                 
7weg
8
zoals u (beleefdheidsvorm)       9zei
10
nadien                                  
11gereden