BROEKÓMMERS

IN KLANK

Spreker Jean Houbar of Jean van Haarie Nèt (°1950)

Opname door J.L. te Broekom in 2007

iN SCHRIFT

orkès bè kèrmis

Dan bè kèrmis dan was dó ’n orkès. Mijn maa, deì was bè eejn van deì orkèste. 1Deì howde de klèin kèès
En m’ne nõunk dië speèjlde ùrmóuinica, alle kaante 2moe ’t kèrmis was. Dán 3gónke deì móunica speèjle, 4wèè da vruger was op deì kèrmisse… Jeh, 5nôô gonne se ammol 6be-t-eejn 7jùrres nó ’n dancing, mah vruger, jeh… de minse 8hònne niks aanes as heì Broekom kèrmis, Gutsgove kèrmis, Hèks kèrmis. Da was in ne cafeej, jeh
Dan 9jonden ’n toffel of twie tegen-eejn gestóute en dó zóut de móunica op en de klèin kèès, mèir was da nie
Of wel was dó ’n dénges… ’n trompèt zoe nie, mah… ’n saxëfon. Da jonden ooch al ins gespeèjld
Jeh, en as dje dân in ’n aner dùrp 10wód en dje 11daasde dó e paor kir 12bè e mètske, dan kume ze nó óch tèùw en dan vroege se of 13oer stattels gebonne 14wónne. En as ze dá 15zèine dan 16wiês dje da dje mos afstappe, da se gónken aater óch kome…

Zoe was da vruger, he
Mah heì in Broekóm zelf was dat zoe nie. Vùil dùrpe moe kèrmis… jonde dó gedrõunke en gevóuchte en dat hùb ich heì in Broekóm nóut nie gezin. Ne goeie dreìnke, da 17dùine se heì 18gjaan en de minse geruis lóëte

...

1die sloeg op de trommel                  2waar
3gingen                   4zoals/hoe         5nu gaan ze
6samen                   7ergens              8
hadden
9werd                     10(als je) was     11danste
12met een meisje     13uw veters        14waren
15
zegden                 16wist je            17deden
18graag

ANDERE OPNAMES