GRUTLÒUNS

IN KLANK

Spreker
Jean Coenen (°1944)
Jeanke van Zjammar

Opnamedatum

23 sep 2000

iN SCHRIFT

'n onweer in 1908

1‘s Deesdòs van ’s nons âl, 3hoemelden ‘t ùiverâl. ’s Oóves begôs ‘t te blikseme en ‘t 4rèngelde da ’t goöt.
In inne kir begôs ‘t oek nog te haogele. In Glénge en Engelmanshaove wes ‘t begôs
Dóë wes vùil 5schao dur de haogel. 6De schoer haogel trok ùiver Hùrpmoil 7boe gròute stukke ìjes vìèjle
Dóë wore ter bïj, zoe gròut as ‘n 8hinne-eî
De 9böÿm wore gelaö van ‘t freut en 10goenke vùil opbrènge. De 11kroêzelströëk wes ‘n liêfhùbberij van zin. De haogel 12howde de täkskes van de böÿm. Appels, peëre, kroêzele, âl loog op de grônd en da wa blèif hánge, wes zoe feël geròk da ‘t goenk rotte op te bòum
De schoer trok 13vots ùiver Kuttekoöve, Nièjl, Welle, Lèif, Jêistere, Kotshaove, boe ‘t temèines wes. En oek in Wêintershaove, Vlèùrmoil, ’t Roöt, Rommershaove, e stùk van Hoeselt en Diepenbeek en zoe 14wèdder nò de Kempe
15Bekan ùiverâl loog ‘t
16grèèn 17daól. Vùil 18vöögel wore dòud gehowd dur de 19haogelstèin

1dinsdag        's middags         3donderde
4regende       5schade                6de bui
7waar            8kippenei             9[bùim] bomen 
10gingen       11[struuk] bessenstruiken
12sloeg         13
verder               14verder
15bijna          16graan                17neer/op de grond
18[veugel] vogels                      16hagelstenen

Uit: “Het Belang van Limburg, juni 1908”