hoepertingeRS

IN KLANK

Ingesproken door Jozef Maes

Opname te Hoepertingen op 6 dec 2000

iN SCHRIFT

DE zwatten hEir

Lang gelèie, in de Middelèiwe, stond heì in Hoepertinge e këstèil. 1Da hèiden ‘t Këstèil van Emmere. ‘t Was rond 1350 da dóë hèil vrùmde dinge gebeurde rond da vervalle këstèil. Op vùil naâchte 2jonde de minse geplog dur 3gekeëk en 4vùil lëweït. Dóë 5djos niemand ne mie bôöte köume
Vanáchter hoek of kânt zoge se da dóë ‘n gröute zöug 6bè hur kurre alles in de wèie en 7de heüf verniellde. Deì bèste mòkde kuíle, zoe diep dá dje ter gemäkkelïjk êin kos verdrêinke as ze vol wetter stônte. Bovenop da wetter dreejf ‘n rosselechtige 8kôs. Da was van de stront van da verke. Ooch vùil minse mèinde gezien te hùbbe da deì zöug ìjzere tette haö

‘t Was ooch algemèin gewèite da in diën umtrèk van Emmere ‘s naâchs inne zwatten hèir ronddwaolde. Dië zwatten hèir zöu bè e geheìm zitte dat ëhr òn iemand zöu moete koenne vertelle. 9Alleman zoët stìjf va skrik en mìjde ‘s oves deì buurt

Op ‘nen ovend koom dóë inne bõewrezöun truq van-e wêinterkermis. Heë haö ‘n hèil dèil snapskes zòlliger gemòk en 10hao gin goesting vur zoe ne lángen umweg te maoke. Heë daâch : "Ich gòn mer rap lengs Emmere, ‘t zöu toch toevallig zèn da den hèir ooch dies naâch wir op ronden is...

Ongeviër on Sint-Jobkepel, deì kot bi Emmere lit, hurde heë het allerskónste meziêjk

Hee blèif stìjf va skrik stun want heë zoog höug bove de kepel minse zwèive. Hee kos z’n öuge nie geluive en wrèif ter ins goed êin. Mah dei gestaltes dei blèive mer zwèive en jonde gelèid dur ne zwatten hèir… Dé Zwatten Hèir! 11Weì den das gedun was, kome doo twie joeng 12mamzellekes en haolden ozze boewrezöun terbìjë om mië te 13daaste

De Zwatten Hèir vùrmde de koppels en de boewrezöun, dië krèig zelfs 14 ‘t skónste mètske aongewèize. De meziêk begos 15opnöuw te spèile. De jóng vuulde z’n 16vüt van de grônd köume en heë zwefde dur de löuch. Hee belefde ‘t skónste mëment vá ze leëve. De meziêk was goddelijk en ‘t was zaolïg in 17de erm van zoe ‘n hiêmels sköun mètske. Noo ‘n tijdje klöunk de meziêk alted mer stillekëser en stillekëser en se 18stopde op 't lêiste. Toen koom doo ‘n mëdam, hèilegaans in 't wit geklèid. ‘t Was de vröuw van de Zwatten Hèir en se zèi ûivergelukkïg te zen da se eìndelïjk ‘ne mins aontrof tussen hur daasters. Doëvuir góf ze ‘n ronde van hurre fìjnsten draank. 19Drei meëd komme terbìjë. Iën druug gouwe bèikers versierd bè diamante. De twidde hao ‘n gröute krôôk en de derde glaöze

 

Toen nom de Zwatten Hèir ‘t wood en ooch heë zèi hèil 20content te zen da doö eíndelïjk e minsekêind in hun gezelskap was geköume. Heë stók z’ne bèiker höug in de löuch en ozze boewrezöun dië 21duj hetzelfde. Dië stók z’ne bèiker ooch höug in-e löuch en hee zèi ôöt gewèinte : «Op God’s genade.»

Op da mëment stond dië jóng hèilemaol allèin vur de këpel, bè de beiker nog in de haand. 21 ‘Hèilegaans ôöt löud geslaoge’, luup dië jóng 22tos en hè verstopde de bèiker

 

Z’n maa hao niks gezin. Toch, 23weì mojjers da altìjd zen, zè zoog ooch da doo iets skilde bè hurre jóng. Ze zèi allèin : « ’t Is giêstere laot jônne, menneke! »

24Èintige weëke 25goenke vurbìjë totda doo op ‘ne vrìjdaog ‘n sjieke medam òn 't hôös van de jóng aonklopde. De maa duj ope. “Goeiendaog,“ zèi de vröuw, “iech ben handelaarster in good en diamante, hèt djeë mich niks te köup ?” “Nèèn,” lùdde ‘t antwoöd, “veë zen mer erm boewreminse, zoe ‘n rìjke zaoke hemme veë nie.” Toen vroeg de vröuw vur hurren  zöun ins te-bìj te roepe. De maa vond da wel 26vrùmp, mer dui toch wa hur was gevrog. 11Weì de zöun koom, die herkaand drek de moch van deì biezondere naach. Z'n 27bèin trilde en 'hi dui ‘t 28bekans in z'n broek va skrik. « Menèir! » zèi se streng, « iech köum dië bèiker truqhaole, dië dje mie tos genöumen hèt ! » Rapper as de bliksem haolde die jong de bèiker en goof ‘m truq. De vröuw bekìjfde hum vur ze gedrag noö diën daas en se zèi da ter vá gelùk möuchde spreëke dat ër doo zoe goed was vanaof geköume. 29Se dreìde hur um en se verdwèiën

1dat heette           2werden                3geschreeuw
4veel lawaai           5durfde                 6
met haar biggen
7[de heüf] de tuinen            8korst      
9iedereen

Uit: “De Geschiedenis van Hoepertingen en Oude Spookverhalen – G. Van Meer”