JÊISTERE

IN KLANK

Spreker door Emilienne Gelders (°1936)
Opname door J.L. te Jesseren in 2007

iN SCHRIFT

Vlamse kèrmis

Spiegeltententen hure?www.spiegeltent.be/nl/spiegeltent/bon-vivant

Toen wes dó 's zondòs 1wei veë tiener wórre - dân, da bestond doen ins - ’n Vlamse kèrmis. Vlamse Kèrmis da wes èrges in ’n wéj loog 2 ‘ne plaochée. Dó zoot dân nen accordeonis op en inne wá troemmel spilde en dan wes dó e bietje bâl. En da wes ’n Vlamse kèrmis. Ja, natuurlijk as jeug zijt djee dan toch – jonges kome dóë ók – doö dan 3fèl veur he. Dat wes ’t eigelijk. Da wes dân ’s zondas ’s àtersnons 5kóst dje dan doö zoe ins 6hinne 7ritse a-dje dan e bietje adder wod, kóst dje dus ’s oves al ins hinne goón as 8oer ààs content wórre, mah vur de rès wes dó toch niks, eh. In ne café 9djôst dje nie kome… as 10mètske

1toen                   2vloer van houten planken
3èrges fèl veur zijn = iets leuk vinden
4's namiddags       5heen, naar toe         
7
haastig weggaan  8uw ouders   
9durfde men         10meisje