NIèjlerS

IN KLANK

Spreker
Jean Carnotensis (°1931)
Jean van Djanke van de Kùister

Opnamedatum

28 apr 2004

IN SCHRIFT

krouluske en het hekseböëkske

Krouluske va Nièjl hao e böëkske en doëbìj kôs heë de hekse don blìjve stùn. Op ‘nen daog stond dië bè e paor man òn z’n poôt
en toen zèi ter: “Doë køm ’n heks aón, wil ich ze ins don blìjve stun?” En wèi ze òn ‘m wes, lèsde ter twie of drei wøød in z’n hekseböëkske en ze stond stil wèi ne poól. Ze stook hur maoger geël vôös ôöt en ruujp: “Krouluske, Krouluske, da zal oech nog opkome!”

Da jóër stùrve bè Krouluske vier van z’n schónste köÿ.

 

De hekse va Nièjl - en dóë wore ter vùl – woren allemoël kóëd op Krouluske en laóter toen ter òn ’t sterve wes, loog ter zoe erg te krëviëre van de pijn, mah heë kôs nie dowd góën. De pëstowr wes al e paor kir lengs gewes, mah heë kôs ‘m nie helpe. Z’n maâch wes doëvur nie sterk genoeg

Doëvur is ‘ne vrèmde paóter moete lengs kome en dië hao vùl maâch en heë hèt ‘t böëkske van Krouluske verbjand en toen kôs Krouluske sterve

1[buukske]              2[kum] daar komt             3toen
4[weud] woorden     5
(zo)als een paal              6dat zal je zuur opbreken
7[kùi] koeien           8lijden, creperen

Uit: “Onuitgegeven verhandeling Volkskunde aan de KU Leuven, F. Beckers, p. 63”; verteld door Jan Smets (°1883)