KUTTEKOVERS

IN KLANK

Spreker
Jozef Menten (°1938)

Opnamedatum

11 feb 2002

iN SCHRIFT

os-li-vrowke van kuttekove

Op zeejkeren daog in 1den opgaank… Het was schown weejr, de zon scheejn ujver het land van Lown. De botte van 2de böÿm begôsten al ope te sprìnge. Op de baón wore twie aâ vrowkes, het Zwat Treske en Bet van Noel òn ‘t waandele. Vanop de 3höÿgte van Lòun 4kàànte ze alle kèrktoôns in den umtrèk, 5weì weìd da dei loge en weì láng da se môste gòn om doë te graoke, want 6se dùine alles te voewt

Se môste toch nie mej werke op ‘t lând of in 7de stäl, dus 8se haóne tìjd genoeg. Dódóur gónke se iêderen daog nù de këpel om te 9beë vur hunzelf en vur de minse dei ginnen tìjd haóne om nù de kèrk of de këpel te gòn

 

Se kàànte oek ’t verhaól van Ós-Lie-Vrowke, dei dó ônder in Fraankrèk verscheejne wás òn e klèi 10mètske. In hun kapelleke stônd Bernadet want sou heejde da klèi mètske oek ómhowg te kiêke nò Os Lie Vrow. Stillekes haóne se gehóup óm oek ins in dei plák van da klèi mètske te koenne stun. Máh zó-iets zow toch noit gebeure. As se bìj hun twië het kapelleke nie wa in orde 11zatte 12jonde dó nieks oin gedun behalve in de móind meë. Zje môs towgeve, se wórre wel erg kattëliêk. Warschijnlijk hao Ós Lie Vrowke -hun deën 13àternoen dóveujr wille bedaanke want 14wei se in de kapel wórre zow Ós Lie-Vrow bè hur owge geknipperd 15hùmme èn gelaach en doönoö zowne troöne ujver hur geziêch gelowpe zèn

1de lente             2[bùim] bomen        3[hùigte]
4kenden              5
hoe ver                 6ze deden
7[stel] stallen       8ze hadden             9bidden

 

10meisje             11zetten                  12werd
13namiddag        14
toen ze                 15hebben

Uit : “Limburgse Verhalen – Jaak Venken – Danthe 1980”