rìjkel

IN KLANK

Spreker
Jozef Breesch

Opnamedatum

3 apr 2002

iN SCHRIFT

DE MAÖR

Bè Driejses koom de maör ‘s naâchs in de stal op 1de pjaad zitte
En dan stônte se dóë bè hun maöne 2geknùppeld en hun 3stät gevlôuchte en naot van ‘t zwèit
As remêide dóë têige 4hoenke se twie zwat gebjande 5kriële kruìsgewìjs, dan kôs ze nie êin kõume
‘t Is ins vùirgevalle da ne knêch op e pjaad hurre rug 6goenk ligge 7bè-t e mês op z’n bôs en den 8tip omhoug
De maör koom doen en se loog ìn ‘t mês
Mah ‘t schónste wa ich gehuurd hùb van de maör, da zal ich oech nôô ins vertelle…

 

Guuske Pelle en Frèi Lox hun pjaad lújp in de wèi en illëke mùrge lújp ’t dó 9mêisnaöt en bè de maöne geknùppeld. En da pjaad da 10jonde zoe maoger as ’n hoôt. Se koste dó 11gi lêid vleis op 12haa. Èn Frèi zèi: Dóë moete we ins op lette, da moet de maör zèn. En bè hun twië goenke se achter de haog ligge en 13wei ’t twalf oere was, huurde zoe 14e gezûi in de 15lôuch èn dóë koom ’n sjieke jóffrow dur de lôuch 16aöngevaore. Ze was in blowwe zîj gekleid en se vloog op 17 ‘ne vùilësvoêt

 

1paarden       2vlechtjes in gemaakt    3[stet] staarten
4hingen ze     
5bakstenen                   6ging
7
met een mes op zijn borstkas           8punt

9kledder (mêis=mest)     10werd heel mager ('n hoôt = een houten xxx)
11
geen gram vlees (lêid=lid)             12houden
13toen het                      14gesuis, blazend geluid
15lucht                           
16aangevlogen/gereden
17een veulensvoet (bot van een veulen)

Uit: “Onuitgegeven verhandeling K.U. Leuven, Ferdinand Beckers, 1947, p. 264-265”
Oorspronkelijk verteld door Staf Milis (°1886)