BREEs

IN KLANK

Spreker
Rik Schoofs (°1925)

Opnamedatum

8 jun 1999

iN SCHRIFT

spèèlkes DIEJ VE DIÊJE

Zuu wèèrde ich stilaan eì 1këvits mänke, zuu nen 2aanspènner, en inins zaat ich al op het zùsde studiejaor

Uut dèèn tiêjd herinner ich mich nog het bùst de spèèlkes diej ve diêje en vieral de vechtpartië op-e spiêlplaats en op 3de wèèg heivers. Ich weit neet of diej spèèlkes nuûw nog bestaon

4Hièjve sjeete bevierbeeld. Dan mees-te op 5dièjn huûke zitte en mùt dièjn kniêkels op-e grónd de hièjf nao eì 6buûdelke sjeete of duur ein slang. 7Dù kos op den door 8dièjn hiêl hièjve kwiêjt zeen, dan waors-te zuu erm es ein luûs, dù waors 9troela, dù waors 9keps

Ofwaal prëbèèrde ve zuu lang miêgelik einen 10dop te doon drejje of eine 11póppernel, det waas dan eine dop mùt eì tùiwke rónd. Of ve spèèldje 12hitseklitse mùt bikkels of bókspringe of 13hääske jage. Dan mees-te aardig 14gùtte tots-te nimmer kos kikke of mikke. Of ve ginge köpke stuûn of 15krämke sjeete en wèè verluur, mees den andere 16op zièjne kriêmer pakke

Ve moken ós fleitjes uût elzenhùit of piejl en baog uût 17hónshùit en próppesjeeters uût flèèrhùit en dièj sjute ve waal ins in de klas mùt e 18litske of ve 19tuûsde hièjven óm vier zuuvèèl cùreurs of prèntjes mùt vootballers op of zelfs vier ein lei en ein griffel of vier ein 20kniêjp

1actief             2jonge puber         3de weg naar huis
4knikkers schieten/knikkeren         5je hurken
6
hier: kuiltje     7je kon                 8al je knikkers
9blut               
10prik- of draaitol
11paddenstoelvormige draaitol
12spel met kootjes om op te vangen
13
[hèèske] haasje jagen       14van katoen geven
15kram schieten                  16op zijn rug dragen        
17soort struikhout                18elastiekje
19ruilden/tuisden                 20(zak)mes