DILSERS

IN KLANK

Spreker
Martin Scheepers (°1929)


Opnamedatum

25 okt 1999

iN SCHRIFT

Wó PAP

Haarie, èlf jaor 1lòòrde langs de hând en de vinger van ze vader in de richting van de Maas. Meh 2wièj ër ouch keek, ‘hee zaag niks. Dao, op ’n twínntig maeter van de kop van ’t perseel, ón-geviër in ’t midde, 3zeus-te ‘m, vroog Lei geduldig. Haarie kneep z’n ouge ditskier 4bekans tóuw óm 5tienge de opkómmende zon în 6get te zeën wat min of mier op ‘nen haas 7troch. Meh wièj ër ouch spèùrde, dao vèèl gein biës te bekènne, in gèn òòre. De pap dèè moot zich vergist ‘hùbbe. ‘Hië zag den ouch: “Ich zeën ‘m nèèt!” 8Da dèùt niks, 9zag Lèi zónger zich óp te wènje. Loup 10 ‘hèèvës, pakt dao ne reek en ouch ‘ne stek mèt ’n sjérpe pûnt en kóm dân rap, meh zónger 11lëwèèt te make, ‘hièj trug bièj mich, 12spooi dich!  

1keek nauwlettend        2hoe hij ook        3zie je hem
4bijna dicht (toe)          5tegen                6iets
7geleek (trok)              8dat is niet erg     9zei
10naar huis                 11lawaai               12haast je

ANDERE OPNAME-FRAGMENTEN