gènk

IN KLANK

Spreker
Marcel Schrijvers (°1924)


Opnamedatum

18 feb 1999

iN SCHRIFT

SPIÊLE AS KÓJING

Vier den twieden oêrlog in de twintiger en de dertiger joêre 1goenke vèè as 2kójing nog spiêle achter ‘t gelèèg van Annekes Jang. ‘t Winterslaogveld 3dorste ve nie te 4weid ingoën, want dao stond 5gin èntig gelèèg, en rond de zandbaerg waös ’t zoe ’n grijzelechtige willernis dat ve 6sjou woêre. 7Heie vind der dao gin 8hee 9ne mie want- steet ‘r 10borstig vol heis

Ós vaoder waös ne jääger en al waos ich mer 'n voust hoêg, toch 11debberde ich ôôf èn tou mit aön. Vèè stroffelde en sjergde doër de Glabbeker hee, de Boejem och de Kamphee. Aof in tou nó Geliêre doër het érmebos tot aon den Haoverwèèg en Paopendaol. ’t Wit peìrd en Ziêtele koemen ooch al ins aon de biert. As vaoder nie te veel tijd haa, trokke vë nó Stole Bem, ’t Gënen, Britheeke en mossele op den Hosterd aön. In den hoêgen halm zoeg-de mich bekan nie loope, zoe kleen waös ich nog. ’s Mèrges waös dèèn halm kleddernaot en zoeg ich dek out wei ’n verzoëpe kat. Ich haa përtáng këtsjoë stiefelkes aön en kneiläpkes van e stèk aân ottoband gemaok. Mae da kos nie bôôte. De gesjoëte haoze mos ich omhoêg hage, dat ze nie eever de grônd sleepde, aners woerte ze te zier begaoid en kos ich de hon nie va mich ôôf hage. As ’t te wérm wèèr waös, stoeke ve de haöze in e kaarspoër och tèsse de dennekes. Nouw vind der gee kaarspoër ne mie, zwijg stil van haöze. Iëveral stoën te veel hèis. Gènk veranert mèt den daog en de minsen ooch
Ich geleef nie dat de kójing nog koêgels goën zikke op den Dam och 11eekeenkes sjiete mèt de 12flits (och as der wilt mèt den 12trèkslinger) en ziêker ne mie mèt de windkarbien
Onder de groete vakantie goenke vèè 13bekan alle daog van Outenhoeve op Hengel aof. Lengst 14de roet raopde ve ós 15boksmaöle vol 16steen en dan lopend- en 17hippentère de hee iêver, dat ós kneie 18roed gesjaad woêre. Mèng, de gard van Hengel, waös dò 19eil nie mèt opgezatte, meh dao vèègde vèè vierkantig 20ós varsen aön
In ‘t noejoêr knipperde ve ooch këstaonjele aof en as ër dan achter oos koem, 21bisde ve wei de dief-enkers en 22verstoeken ós tèsse de liêg dennekes en achter de 23streik. Iemmers këstaonjele en noëte hemme ve geraopt. Kroewaoges eekeenkes gesjoëte en kare steen Hengel opgeslèèpt

As ve ‘s oëves stikkapot thous aönkoeme, oete ve 24tëliere pap mèt brokke en aof en tou ins ’n snee zwârt broed mèt 25sjónk och 26kroppout, en dat smaokde

Auteur Marcel Schrijvers

 

1gingen wij                 2kwajongens        3durfden
4ver                           5geen enkel          6bang
7nu, lett. hier              8heide                 
9t(niet) meer
10barstensvol met huizen              11eekhoorntjes
12katapult                  
13bijna                 14de spoorweg
15broekzakken            16stenen (mv)      
17al huppelend
18rood geschaafd        19eigenlijk niet mee opgezet
20onze voeten, lett. hielen    
21vluchtten we zoals rakkers
22verstopten               23struiken (mv)
24(eet)borden             
25ham
26streekgerecht: varkensbloed verdikt met
   boekweitbloem om in schijven te bakken