HAOLE

IN KLANK

Verteld door Gusta Roosen (°1928) of Gusta va Fonske Roêze

Opname door J.L. te Halen op 27 dec 1999

IN SCHRIFT

PORTETTE TREKKE VAN DEN DÙTS

En ozze paa zaoliger… Vruger wiere doo vietien kingeren, eh…

Den inne dee dit den aandere dat en hee há fotografie. Hee ging portrette trekke bè zoe e kaske en há tezennes e kàmerke vur dei fõutós te ontwikkele. Da ging gõed en dee há veul succes want wè hemme nog fõutós dè hee genoumen heej en dõo zen ter her en der och nog fõutós dèè der kont zien, mah schoën zeu

En natuurlijk in den ãorlog ’14-’18 was die in de twintig jõör. Toen trokke de Dùtsers af en natuurlijk... dõo moest ne fõutó van genoume wùdden, eh. Toen gink hee lengst de kant van de strõöt stùn en mënier, dee trok fõutós...

Mah natuurlijk… de Dùtsers, dèè 1koste da ni goed verdrage en dèè nampe mënier 2bè z’ne kalleej vast en dèè zeë: “Da mougt de-gè ni!” en ze pakden hum en z’ne kodak en alles mèi en ze hemmen ‘m vur achttien mòn in Dùtsland in krìjgsgevangeschap genoume

Dõo zat ‘m en ’t lieke was èùt, de fotografie was gedùn. Mah ‘m há dõo wel terwel ‘m dõo zat ellektriciteít gelierd en da was goed mèigevalle want doen as ‘m thèùs kwamp, doen heej ‘m in Haole de ieste lamp doen branne, da iêderiên tot verbàzing brocht want da was e succes, zeu

1konden         2met de kraag