LOTSBERGE

IN KLANK

Spreker Jaak Verhemeldonck of Jaak van Léon van Cail (°1940)

Opnamedata  door J.L. te Zelem in 2007

iN SCHRIFT

PËSTOEWR CUPPES

Priester-dichter Guust Cuppens, gebõre in Beringe en dan ìs dee in Lotsberge as pëstoewr gekõume, ich meejn dat da in... da's nog in 1800­­­­ want di is in 1925 gestorve

Dee man, dee hit de minse goew begeleìd gehad en da was ne volksfiguujr. Dee man ging én de víjver vìsse en as de mìs ging begìnne, da mos de kùster ‘m gon roepe, zegge: “Meniejr pëstoewr, ge moet kóume want de minse dèè zitte al in de kerk. “Jao, ich zen sevves dõo!” en dan kwam Cuppes - up z’n 1klónke - nù ’t altàar toew. Meh z’ne kassuífel, mah up z’n klónke, 2dèi ter de mìs...
Want Lotsberge was och gekènd al in diën tíjd vur z’n klómpemakeríj

Mah Cuppes was och 'ne man di ègelijk nog 3kùtter bè het volk stond dan sómmige  

En hetgeejn da heej 4gaere deej, da was meej make en meej, da ìs dus wíjn van honing en dee kwam bè mij groëtvaoder want 5dië haa bieje en dan kwam ‘m doo dan dië meej hùlpe make en mè groëtvaoder há ne groëte kelder benèie en doo zate ze dan ìn. En m’ne paa, dië gebõre ìs ìn  1909, da was e klae männeke en dië mocht dus én Cuppes z’ne meej ins pruujve en dan was 6da vênke zat en doo haa ter dan zoe plëziejr in da mè groëtmoêder 7ter kood op wied. "Mah mijnhier pastoër toch, dië klenne zoë zat make, da trekt toch op niks!" "Och lut ’t männeke mer doewn, eh..."

En deë Cuppes deë man di heej dus och in Lotsberge de mense toniël liere speìle en dië maakde och vur de muzikante fanfare, dië schreejf zelf z’n tekste, 8ten iêste vur ’t toniël en ten twidde kon dië och van mëziek d-iën en d-ander, want Cuppes heèj Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen gedicht. “Liefde gaf u duizend namen” da heèj hè thuís gedùn...
...

1klompen                 2deed hij              3korter, dichter  
4graag deed             5die had bijen, was imker
6dat ventje               7kwaad, boos werd op hem
8voornamelijk