ZEÌLEMS

IN KLANK

Spreker
Olga Vanerdeweghe (°1945)

 

Opnamedatum
21 maa 2002

iN SCHRIFT

HET DWAOLICHSKE VA ZEÌLEM

In 1Moosherk woende ter vruger ne groëte boèwr mè e geleeg va zeìker feftig hectare. Iën van z’n knechte, Cuppeske, moest altèd de père inhaole


Oep nen dág in den herfst ging ‘m de vèùles binnehaole en hè schoof ùt want ’t lág ‘r vol 2moos. De knecht viel tusse de père en toèwn verschoot ‘r e vèùle en stampde Cuppeske oep z’n hand en z’nen erm. Het vel was van z’nen erm af en 3dië begost lilïjk te bloeie en ternóë ging ‘m zelfs zweìre

Cuppeske ging nù den doktoor, mah dië kos ter eìgelïjk nè vèùl òn doèwn. Hè had ‘r al lang mee gesukkeld en ’t wao mer nè geneìze. Ièjmand had ‘m gezeed dat ‘m nù ‘n këpel in Zeìlem oep beevèèr moest goin en dao bidde, nege dagen 4achteriën, zoë ne noveen


Tja, ‘t was toèwn al vruug doenker en de knecht nam de stallamp mee en zoë ging ‘m nù de këpel. De knecht hao nièjmand gezeed da hìj dao ging bidde en de miense van Zeìlem zágge allen ovende e lichske en ze dachte dat- ‘r spoekde. Da gerucht deej al rap de ronde en nò ’n paor dage durfde ter nièjmand ne mie vurbìj de këpel goin. En al wie in de buùjrt woende ging lièjver dreì-, vierhonderd meëter um

Ze zeën ’t tege de gárde en dië zou es gon loèwre. Hiêl stillekes kroop ‘m dur 5de bùste tot achter de këpel, oep twië meëter van de deur. En toèwn zág ‘m dat ’t mer ne knecht was mè ’n lamp, dië kwam bidde

An de mense had ‘m da noët gezeed, mah wel da ’t e dwaollicht was. En allewel ze ’t noët nièjma nè gezièjn hemme, toch hemme ze in Zeìlem láng geluüfd dat ‘r ‘s winsters e dwaollichske rond de këpel spoekde

1Sint-Lambrechts-Herk                     2modder         
3die (arm) begon hevig te bloeden     
4na mekaar
5struiken

Uit: “OV van Willy Achten, 1971, p.306-307”, verteld door Toon Putzeys (°1901) uit Sint-Lambrechts-Herk