STEEJVËT

IN KLANK

Spreker
Jef Bruyninx (°1923)

 

Opnamedatum
23 jan 2004

iN SCHRIFT

SPÒUK IN STERBOS

Dat- in Sterbos in Steèjvërt e spóuk wár, da wás 1jaoder gekaand en 2dò kwam vul kal vaan

Zoe wár op 'n zeèjker mëment drei manne...

 

dei zatte in ne cafeèj bè e stùk in hun kloete en an ‘t zievere - dje weêjt 3weì da is - euver da spóuk en inne van deì manne dië zèt: "Ich gon da spóuk in Sterbos ins 'n sjiek 4prisentere!” Dje weêjt 'n sjiek eh, da’s zoe ‘n sjiek toebak, 5da teuf-de zoe aót, zoe eh.

Heë drounk nog 'n peejnt en heë vertrók. Heë wás nog mar effekes in Sterbos of opins zàag ter doö 'n non in ‘t midde van de baón...

..

1langer gekend (lett. eerder)       
2daar werd veel over gepraat (lett. kwam praat van)
3hoe                  4aanbieden             5dat spuwde je

Uit: “Volksverhalen uit Belgisch-Limburg, Prof. Dr. F. Roeck, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 1980, p. 86”