GUTSKÓVVE

IN KLANK

Spreker
Myriam Sax (°1958)
Myriam va Bêr Sax van-e Bolleberg

 

Opnamedatum
15 juli 2003

iN SCHRIFT

Dudsbrifkes

...

Toen hee content trugwaandelde, koom doo ne gròuten hônd ôöt de graach gekrope. De man verskrok en daach al òin ne weejrwolf of zoew. Gelùkkig wa-t zoe êrg nie, allewél…

In ‘t begin volgde den hônd hum mah al rap begôs hee tusse de mân z’n 1vuujt te lòupe totda hee op de lángen duur 2de baön kwìjt geròkde. De hônd was ‘r toen inins nie mej

 

3Iet weìder zoog hee e klèin höske en daach van doë ins te gòin aönkloppe… ‘ne Vrindelïjken 4aa man 5dùi ope. De Gutskóvveneër zej dus da heë de baön nie mej vônd en vertelde oek wa hee hao veurgehad mèt dië vervèilenden hônd
Den aa mân wandelde e stukske mèt en hee wöu zelfs z’n 6lëtjaan mètgeëve. “Merci meneer, mah da’s nie nòudig, dje zèt al fèl bedaank om mèt te waandele!” “Da’s niks, 7gjaan gedun,” zej den aa mân en waandelde trug nò zènnen thôös...

..

1voeten                   2de weg               3iets verder
4oude man              5deed open           
6lantaarn, stallamp
7graag gedaan

Uit: “Vlaams Sagenboek, K.C. Peeters, Davidsfonds Leuven”