GUÌVE

IN KLANK

Spreker

Jean Defooz (°1915)
Jean va Truuke

 

Opnamedatum
9 aug 2000

iN SCHRIFT

GETRAPPEERD

Do wes ‘ne kwezel, had twee pappegois krege en ze wis nie wèè het menneke wes van-e twie, eh. Doen zèi dië man wa hur da gegeëven haö, dje moet 'r mer ins op lètte… dee wa va-bove zitte git, da’s het menneken, eh.
En op ‘nen oovëd, ze wes hurre patternôster òn ’t 1beeje, wes ’t zoe 2wèëd en 3djus git de deurbel. Djuu zèt se, dat dó jus iemëd moet 4êinkome, zjus op de goeie momênt… Waach, ich zal m’ne patternôster rond z’ne nak 5drèë, dan kèn ich ‘m sêws. Ze git ope dôn, kuum dóë zoe ne bruìne paöter êin, 6 zoe ’n witte kood rond ‘m, eh… en ne patternôster ter aon hánge tot aon-e grônd. En de pappegoi kreeg diën in de gaöte...
“Hej kammeraöd,” zèt ër tege de paöter, “hùbbe ze oech oek 7getrappeerd?”

1bidden        2ver           3juist (op dat moment)
4binnen komen              5draaien, omdoen
6met                             7betrapt