KOTSHOVE

IN KLANK

Spreker

Jef Oris (°1926)

 

Opnamedatum
2007

iN SCHRIFT

DE PIKZWATTE BOK

... ..
Dei soldaöte woöre ni van giêstere, ze haöne euverâl gevouchte en geslóëpe en sjrik da 1kàànte ze ni. Ze trokke nù ‘t këstèil vùr dóë te slóëpe. Van deë mân haöne ze nog iet eëte en 2e speel kaot mètkrege
3Wei ze 4bekân tot twelf oêre 5getuìst haöne, zèi ènne van-e twie: “As dóë iet gebeujd gèt da 6krek om twelf oêre zìjn. Weet dje wa veë duun, veë leggen ozze kop op toffel en 7prel wa dóë oek moug gebeujre, veë duun of ve slóëpe!”
En nondedjuu, djuus om twelf oêre kume dóë drèi spowken 8êin, geklèid as minse. Het woöre gèn minse, want de deur wes ni oöpe gegon en toch woöre ze bìnne geròk
Ôöt 9het moêrsjaop haölde ze twie krôôke vol gêild, dei ze op-e toffel ôötsjùdde. Ze begôste te tèlle en alles op 10höÿp te legge. “Da’s vùr oech,” 11zeene ze tege de soldaöte, mah 12dèi deune nog altèd of ze slupe, allewel ze alles goed heujden en ins loerde
De spowke sjùdden aön hunne 13pit, hun mouw, aön hun 14naös en aön hun ore. ’t Holp almol niks. Toen de spowke zeene da ze ‘nen howp mouchden ôötkieze 15boezjeede ze gè leed. De spowke stoöke het gêild truq in-e krôôke en 16euj ze 17voet goenke zèi ènne: “Da gêild stèk heìë in duvelsnaom en nimmand kan dóë aöngeraoke of ze moete ‘ne zwatte bok brèinge zonder ee wit pleksken aön...
..

1kenden           2kaartspel         3toen
4bijna               5gekaart            6stipt
7gelijk wat        8binnen             9de muurkast
10hopen (mv.)  11zegden ze       12die deden
13jas                14neus              15bewogen ze geen vin (lett. lid)
16vooraleer       17vertrokken, weg gingen