'T ROÖD

IN KLANK

Spreker

Jef Philtjens (°1933)

 

Opnamedatum
23 maa 2004

IN SCHRIFT

de STERKste MAN

Dóë woeind’n de sterkste man, jong - gelouf iech wel - van Limburg. Männeke, mer zoe growt (kleine gestalte)… en dië wèrkd’n op-e boerderéj in Wèintershaove bè Klaaz’n en dóë wes dië 1tezènnes òn ’t ákker’n bè ‘n enkele ploeg en on  ‘t 2vaore bè ‘t pjaad en dóë stopt 3in inne kir 4tege de stróët inne bìj ‘m en dië vruug aon ‘m – inne Brusselèr - : “Mijnheer, 5boe liq heì déj boerderéj van Klazen?” “Dóë,” zèt heë, 6wór. “Iech wèrk dóë.”
“Jah, dóë mot zoe volges het sjéjnt zoe nen hèile sterke man werke.” “Jah, da weejt ich nie,” zèt heë. 7Heë hónk ‘t pjaad aof en nom den enkele ploeg zoe vanater 8bè de stat en zoe weeîs ter. Dië zèi niks ne mèi. “Nao weeît ich boe ‘t is,” zèt ër 9en- wes voet.
Êch wóër, zoe sterk wes dië, jong! En 10dië kost dje 11bè twiej haan nie tegoei 12opliêcht’n, dan mougt dje nog al sterk zèn, zoe ‘n ploeg… b-èin haand vanater en zoe 13stouk ter ‘m voet. Êch woör, da’s zoe zèiker as ièjt. Onmienselïjk, jóng, 14weì sterk da dië wes!

1bij zijn thuis     2rijden met het paard     3ineens
4langs de weg    5waar ligt hier                6stopwoord: hoor
7hij maakte het paard los (lett. hij hing het paard af)
8achteraan (lett. met de staart)               9en hij was weg
10die kon je       11met twee handen        12opheffen
13richtte hij voor zich uit (lett. stak hij hem weg)
14hoe