LAONËKE

IN KLANK

Verteld door Mariette Geraards (°1928)
Opname door J.L. te Lanaken op 13 dec 1999

iN SCHRIFT

PAOFËRE

Oze groetvader hawe ve bij ós woenen ooch. Enfin, bij ós nit, eh. Dèè woende in zoe e werkhoês apaort, da- paa vur hum laote maoke. Da waor ne sjoonmäker en dèè háw twie mësjiene in dat pläätske stoon, wó ze sjoon op maokde. Vè ginge dao altiêd bij zitte ’s aovës. En -áw dao zoe e potkächelke stoon vur zich te waerme en dan 1vônte vèèr van die sprietjes lèèr, van die hiel fijn dinger wat ër euveral aaf háw gesnoeie. En dan heele vèèr dat in dat vuur en dan vlamde dat effekes en dan dréjde groetvader zich um: “2Sjèit gër oêt mit dat 3paofere!” 4zag ër dân. En as dèè z’n 5sjoon gemaok háw, soms kaome de minse ze ooch hole, mer sóms ging ër ze ooch nò 6de luuj bringe. Jeh, en dan koom ër truq, dan woor ’t 7deks nacht… 

1vonden wij             2willen jullie stoppen
3poken in het vuur   4zei hij
5schoenen               6de mensen
7dikwijls, meestal