REKEM

IN KLANK

iN SCHRIFT

VERZWÈRING AAN DE VOOT

En 1dóu zeìt mie mooder: “Wat hèbs dich aan der hand?” “Jah,” zèq ich, “jah mooder, ’t pèèrd heìt mich 2hel gestamp en ich heb 3get aan dèè voot gekrege.” Ich zèq: “Es ër mer neet hiël këpot is.” “Och, ’t zal zoe erg wel neet ziên,” zèèt ze, “4Wèts-te wats-te deis?” Zèt dich mer ‘nen 5iëker water mèt zaut dat pak dich de pien e-weg” zèèt ze. Dat waor vreuger ’t gebroêk, eh. En ich deeg dat. Mer dat pakde gein pien e-weg, ich meinde dat ich raozend woor van de pien
Ja, ’s anderendaags, ’s mùrges, woor den dokter gehaald. En 6dù wèts wie die dokters vreuger waore, dat waor mier 7vitternèèr es dokters. En dèè kaom dan, -hee bekeek dat, -hee deeg niks der aan. “Ja, wij zullen bloedzuigers moeten opzetten,” 8zag ër. En dóu 9voor ër mèt ze 10vëtuurke truq en dóu ging ‘r bloedzuigers hole, aan ’t hoês. -Hee hau die dao in bokale zitten
Jah, zèt ër mich dao drei bloedzuigers op, eh. Die waore ónder e 11glääske gezèt en die bliêve zoelang zitte tot ze dik gedrónke zien. Jah, en 12wie ze dik gedrónke waore, dóu pakden ër ze, -hee 13lag ze op ‘nen 14deepen tëleur en dóu lag ër ze op de kop e bitteke zaut en die 15spi-jden dat blood oêt, eh. Mer dèèn tëleur waor 16glaad vol, van ’t blood wat ze getrókken hauwe
’s Anderendaags waor ’t dan good. “Ze hèbbe good gewèrk,” zag ër. Mer ’s anderendaags kaom ër weer. Jah, -hee zèt 17
der-s toch weer derop. Dóu hauw ër zèsendertig derop zitte gehad. Mer dat holp allemaol niks eh. En op ’t lèste waor dat blood, dat waor hiël 18vergange in mëterie, dèè voot…
...
..
Mer dóu… zit ich ‘ne kier boête, ’t waor al september, zoëlang hau ich al gezete, en dóu kaom ‘ne broeder, van de Passionisten. Die waoren in eh... woë waore die toch erges? E kloëster, neet in Bilzen, enfin van dèè kant toch, eh. En dèè kaome alle jaore es ’t ougs waor en de boeren hauwe 19gedeerse, dan kaome die veur get kómme te holen, eh
20Dèè kump opgezat, dèè broeder, dóu zeìt ër: “Mooder, wat heìt dèè jóng?” “Jah,” zeìt mie mooder, “dèè heìt ’n verzwering aan dèè voot, -hee kan ’t neet geneze kriêge. “Neet,” zeìt ër, “Laot mich ins kieke derheen. En de mooder maakde dat bein - dèè voot - bloët, eh. “Moederke,” zag ër, “dat zal u nooit genen dokter kunnen genezen,” zag ër. “Neet?” zeìt mie mooder. “Neen, dat is get anders,” zeìt ër. “Gij moogt naar de paters gaan,” zeìt ër...
..

1toen               2hard              3iets
4weet je wat je doet               5emmer
6je weet hoe     7veearts          8zei hij
9reed hij          10wagentje     
11 [glèèske] glaasje, hier: glazen dekseltje
12als                13legde           14diep bord (soepbord)
15spuwden        16tot boven gevuld
17ervan            18vergaan in etter
19etter              20gedorsen     21die kwam aanzetten

Uit: “Onuitgegeven verhandeling KULeuven, Knabben Piet, 1970
Oorspronkelijk verteld door Mathieu Gorissen (°1886)"

In dialect neergeschreven door Piet Knabben
Oorspronkelijke spelling werd naar analogie omgezet