RUMMEN

IN KLANK

Verteld door Maria Honorine Vanderhoeven (°1922 - *2012) of Rin, Rien(tje)
t
e Rummen geboren en er gewoond tijdens schooljaren; nadien te Metstere-Sint-Truiden en sinds 1956 te Zonhoven

Opname door J.L. (kleinzoon) te Zonhoven in 2009

IN SCHRIFT

ERreMOEDIG EN STReNG

J.L. As der dóa ààn trùgdènkt, ààn wa mot der dan dènke, ààn oer bruûrs...
M.V. - Den tèèd was ermoediger, da wal. De minse gónken och rond beedele, vrõoge... en as de pëtatte aet gedõon warre, nõo da de pëtatten aet gedõon warre, kwamme se och krabben en schère op -féld vur pëtatte te hùbbe, vur ete te hùbbe in de winter, Den tèèd was vùil ermmoediger, hè, oeioei... 't is ammòl nie min. Diën tèèd bè nae, da's nie te vergelìjke. En dan toch... veë warre dan speciaol, echt specoal, dóur en dóur streng opgetrókke da dõo niema nie wár, nuüt

J.L. Toeres wàre ze strenger of wa? Weì kwam da?
M.V. - Jah, wa kwam da? De vrõulie, weì da dõen wár... Nae zèn dõo vanalle middele en dan in verwachtng graoke en dan nog 'n hiêl diêl jung thaes brenge... Ich zeg dõo niks van: 't wáine vièr vrõllie...

J.L. Aah, ooch umdat dá vroolie wàre, dá se doo wa strènger op wàre... Oer bruûrs wàre dei ooch zoe kort gehaage?
M.V. - Neë, mah da ich mich da nog ammòl hiêl goed kan herinnere, dat is nie

J.L. - Zoe vroolie op café, da wààr vrugger oo nie, eh...
M.V. - Neë, da vond dje praktisch nie, eh. Neë, da bestond nie, eh
Da bestond thaes nie, dan haa oos vaoder wal ós de nak umgewrónge. Mah naturlijk: 't zèn vièr vrõllie en lùt ze mer loêpe, ze koennen och dek wa thaes brengen, eh. Dje moet nae ierlijk zegge gelèk a-'t is a-dje alles nõo mot gõon