BOORSE

IN KLANK

Verteld door Kuijpers Irma (°1933), Els (°1938) en Josephin (°1939)
of Irma, Els en Fien van Njes Paas

Opname door J.L. te Boorsem in 2019, bijgezeten door Ingrid Paulissen

IN SCHRIFT

WIÊMERE en zjêlei make

1Vër háuwe 2zwarte wiêmere... Veer hauwe diej neet gèan, vër hauwe mer eine stroêk. Zeg het mar tege Fin. En dan 3keem Fin en die háuw gebitte en ze keem vurbiej den tandarts en dat pasde hur nit, háuw ze 't in de kënaal gegoëid. Zóa 'ne knooi, 4zag ze, in m'ne mooñd... En dan ging diej diej wiêmeren èten, eh... Jeh, dei tan, eh. En vraog 't òn Fin, ginge vër ouch kieke, Fin zin ze lekker? Mer vër ginge mer kieke vur Fin z'n bewèginge te zin, eh... Of dat lekker waor? Sóms pluk ich tërs ... Diej zin toch lekker, mer ich hùb ze toch neet zóa... vèùl te zoer

De wiêmere-5zjëlei lukde nóats biej ós ... en diej hauwe dao ouch 'ne gróate 6mosëm, eh. En dan leete ze diej mèèsjes de wiêmere plukke en dan wóuwe ze der zjëlei mèt make, mah dat lukde altied neet en diej begien-jeuverste háuw ènne van 't fëbrik laote kome. Diej hole det oêt, mah dao mocht 7neeme biej-bliêve vur te kieken, eh. 'Hee zou dat doon, ze mósjte de wiêmere in de keuke zètte en de begien mósj 'm helpe, mah 'hee... dat mèèsje... da's e vlaoms of 'háuwe zóa gezagd, dat is zó-get 'ne sufferd, dat wit toch nit vèùl... Dat kan uch 8get helpe vur get aaf te wassen, mah dat woer dan de tànt, eh. En mósj-e good kieken, eh... wat dèè 9deeg... En zóa hèbbe veer doon naoderhand allemòl nog de zjëlei nog gemaak, eh. Dù mósj 't zaad laote koken en es dat kook, het vuur aan en dan de sókker der onder reure. Zie hauwe altied 10klötjes sókker, ze zagte: dan bès-te zeker dat 't good is, eh. En dan in 11de glääs gedoon, mer dat waor dan nog lôupend, dat waor dan stiêf naoderhând en dan has-te fijne zjëlei en zóa doon ze 't nów nog. En as 'm op de boterham 12deis mèt 't lepelke tebinne, is ër hiël óp. En dù mochs gein mèt de 13ale lepelke tëbinne steke...

1we hadden     2zwarte aalbessen    3kwam
4zei ze            5konfituur                6moestuin
7niemand        8een beetje              9deed
10suikerklontjes    11[glèès] glazen  12doet
13volledige, ganse