ÉJSDE

IN KLANK

VOLLEDIGE OPNAME

Ingesproken door Flor Vanloffeld (°1924)

Opname door J.L. te Eisden op 17 sep 2001

IN SCHRIFT

PAOSJ-ÉJSDE

Paosj-Éjsde waas vèùral in ‘t begin van 1900 daor hiël de streek gekènd. Dat ‘t mèt Paosje te maken hèèt, zèèt t waord zelf. En dan waas ‘t ouch kèrmis in Éjsde

DE VASTENTIÊD

De viërtig daag vèùr Paosje waas dan de vastentiêd. Viërtig daag gei vleis. ‘s Mùrges gei spek, mah boumspek in de pan: appelsjiêve gebàkke. In plaats van ‘n kortelèt, 'nen hiëring of ‘n èike. Vèùr de res 1dege wër het mèt platte keës of 2appeleprutsj. En ’ne gewoëne sjroëpboter'ham, dèè smaakden ouch good

In de dùrpe langs de Maas waas ‘t ónger de vaste mer ne stillen tiêd. In Éjsde waas mië leve. Op woonsdig en vriêdig 3keeme bedevaarders van de dùrpen oet dën ómtrèk en zelfs vanoêt de Kempe nao de kèrk in Éjsde. Aan het beeld van “De Dri-j Herderkes” vroge ze dan bi-jstand en de zege vèùr de biësten in de stal. De Kempenère diej van euver de berg keeme, 4zeukde dan in de hèi nao 5hazekaore. Dat waas e saort biêsechtig graas mèt lang, stiêf en dun steelkes. Dat streke ze dan aan de baard van 't Sint-Jansbeeld en stoken ‘t dan op 'hunnen 'hood. Truq thoês gove ze dat aan de biëste, tege de 6zeekdes

1deden wij        2appelkompot        3kwamen
4zochten           5grassoort             6ziekte

PAOSJ-DAAG

Nao diej viërtig 7daag van vastentiêd (en 8beie) keem dan eindelïjk Paosje
De natuur herlèèfde, en ouch de minse krege mië leven in. De lèste daag van de vaste heel “moeder de vrouw” de èier biej-ein vèùr 9hel te koöke en te verve. Paosje zónger paosèier waas geinen echte Paosje

 

Paosj-daag waas vèùr os, jonk volk, neet zoë 'ne geweldigen daag. Niks te spele mit dei gooi kleër aan en minstes twië kiër nao de kèrk: vèùr de middig nao de mès en 's naomiddigs nao 't lof en de kèrmis begósj pas op Paosj-maondig. In de kèrk waas ’t hoëgdaag. In de vèùrmiddig drièj mèsse en de naomiddig het lof. Dat kèrk loupe hau mië weg van ne modeshow, maoge vë missjiens neet zèqqe, meh 't waas zoë. De 10sjikke luuj 11stinge volledig in ‘t nóuw: nóuw këstuum, nóuwen hood en 12vunkelnóuw sjoon en as di-j dan ouch nog good kraakde, dan woer dèè nog extra naogekeke. Good lèèr en neet gooie-koup

De 13vroluuj parradèèrde mèt nóuw zomerkleër, ne veëse permenaot en ne nóuwen hood. Dao waore ter di-j nao twië mèsse ginge en nog nao ‘t lof. Vèùr zeker te zien dat eederein hun gezeen hau

Dën erme kloëtzàk deeg het mèt ‘n nóuw 14patsj, en as tër gei geld hau vèùr nóuw sjoon, klepperde ter daor ‘t dùrp mèt e paar nóuw klómpe

7dagen (mv)         8bidden           9hard      
10rijke mensen     11stonden        12 splinternieuwe schoenen
13 vrouwen          14pet

PAOSJ-MAONDIG

Dën twiëde Paosj-daag waas dan “dën” daag van Paosj-Éjsde. In de nach van Paosj-daag op Paosj-maondig plantte de jóng gaste van ‘t dùrp op eederen hook van ‘t Vriêtëf ne sjone verseerde stek en dao hinge ze ‘n fles jenever aan. Wèè dan op Paosj-maondig van boeten ‘t dùrp as iëste op de Vrietëf keem, moch zich di-j fles jenever pàkke di-j hing op dèèn hook van woë dat ze ‘t Vrietëf op keem

De bedevaarders keeme mèt 15höÿp nao Éjsde. Iës waas ‘t weer in de kèrk te doen. Diej waas vreuger vèùl klèiner as di-j van nóuw en dan waas di-j ouch gouw bóm-vol. De hoëgmès waas 'n hiël plechtig gedeuns. ‘n Mès mèt dri-j hiëre. De rilikwie woër verierd en dan trok de prëcessie oêt, rond de kèrk en dan zoë wir trùq nao binne. Mah op dèèn tiêd waore ter toch al di-j 16 ‘zich ter tussjen oêt pisde’ en zich al gereid maakde vèùr de kèrmis te beginne. As de mès oêt waas, brook de boel los. Vèùr de kèrk sting dan 17de foër. Mèt 'ne 18karrësel, de 19sjokkele en ne sjeetkraom waas dat al ’n hiël kèrmis

Mah op Paosj-maondëg stinge dan nog kräömkes woö ze hel gekookde en geklèùrde èier verkochte en vèùr de kèèl te smere flesse jenever

En dân keem de specialiteit van Paosj Éjsde: “Èier-kuppe”. Den eine mósj dan mèt zien èi tege dat van den angere tókke. Dèè z’n èi këpot waor, mósj ‘t dan aan den angere geve ofwel ‘m traktère op 'ne borrel. Vèùr twië gekupde èier krèègs-te ein nóuwt. As wisselagente dege vèùral de foërmanne deens

‘s Angerendaags laag dan de Vrietëf vol èier-sjale. En dan leepe ter vèùl mèt 'ne zwaore maag en 'ne zwaore kop rond

15hopen, velen       16er tussenuit muisden    17de kermis
18paardenmolen     
19schommels

Uit: “Maasmechelen en zijn verleden, Coenen L., Dexters L., Lambrichts J., Lemmens P. – 1981”, aangevuld door Flor Vanloffeld