NAÖREKERKE

IN KLANK

Spreker

Johannes Thomas (°1933) - Djean va Plin van Djang de Kloenk (in Centrum)
of Djean van Lëwie van Pië Geboer (op de Dries)

 

Opnamedatum
13 dec 2004

IN SCHRIFT

DEN DRIEJS

Den Driejs, da’s ’t ààdste stùk en ‘t hoêgste stùk van Naorekèrke
Den 1àà schoulmiêster vrugger van de gemènteschoul deë zeej altìjd: “2Al wa òn de kàànt va Rumme ni 3
doug en al wa on de kàànt van Sin-Truì hum ni 4vuûgt, 5da kum be-d-iên op den Driejs want doo koenne se ni achtervolgd wède. Da’s e stùk vrìj dan

Tùssen den Driejs en 6den ästen Driejs wa och ‘t stroeie dùrp heit en 7moe ‘t këstiêl is, 8dõo liej de kèrk tùssenìn en de Panouve. En op da këstiêl, dõo hùbbe vrugger nog nonnekes gewoend

‘t Këstiêl was goed bekend, mah këstiêlsbos da was nog beter bekend
Vural de veurste bos want doo was och nen äste bos aon


De veurste bós deë 9kàànd iederiën omda 10alleman dõo 11va-me-leve goön tijlloêze plùkken ìs. En deì van ‘t dùrp deì hòlde dao hun 12ertreìze. Ertreìze, deì stonte op de 13jante tjunke en deì jong esse deì woten umgekapt vur boenstaoke. En de 14bessemroeie, deì snèite ve op vur bessems te maoke

 

Nae ìs ‘t këstiêlsbos: Këstiêlstroót, Tijlloêze, Manusbosstroót. En ‘t stùkske da nog ùiver blèft, da heite se nae Mùggeböske en da zõu e wèdevol natuurgebied zèn: doo stie võul stinkenden dasloêk en 15kattekose en àànder plàànte deì zoegezèid wèden hùbbe, mah dje koent ‘r nie mèi dour van de 16kretsdõune en van de nittels
Teige vrugger, doen wood dië bos rèigelmoótïg gekapt en doo was altìjd volk in de bos. Den inne deë goenk z’n 17kèù huje op ‘n kaol plák, den ààndere was 18op gánk vur knìjnevoeier, mah och võul joeng en soms wel àà koppelkes 19goenke doo e bietje 20kërsèire

1gewezen leraar        2iederien die              3deugt
4niet gedraagt           5die komen samen     6de achterste Dries
7waar                   
   8daar ligt                   9kende
10iedereen                11ooit                        12rijshout voor erwten
13stronken van haasbeuk           14??           15sleutelbloem
16doornstruiken         17koeien hoeden         18onderweg, bezig
19gingen                   20vrijen