ELLIKOM

IN KLANK

Spreker

Jozef Thaens (°19XX)

 

Opnamedatum
XXX 2019

iN SCHRIFT

T

Ich weit 1uüts. Ve goenge nò de sjoal. 2Sniêwbäl guuie op mekander en dù kieks nie zoe nouw 3boe-s dù lêips en 't heìt dan wat 4gewej en gesnièjd en 5de hèèlde langs de wèèg túwgesnièjd en inins doefel... Nen halve mèter liëger of sóms nog mier want die hèèlde, die ware gelièjk túwgesnièjd mèt de straot. Alles waas ein laog, meh jè... in de snièj, dan zakde ze wal weg. En dan hauw... eederein 6dèèg dao eem dat ër dao eine mèt ze gezicht of tot aan-e knië in-e sniêw waas getumeld of weit ich wat. Eederein dèè lachde dao mèè en dèè 'r in zaat jaomerde, meh viejf mëniete ternao waas 't andersóm

1ooit               2sneeuwballen [bel]      3waar je loopt
4gewaaid en gesneeuwd                      5de grachten
6daar was het om te doen