ELLIKOM

IN KLANK

Verteld door de heer Jozef Thaens (°1950)

Opname door J.L. te Ellikom op 4 nov 2019

iN SCHRIFT

DE hèèlde TÚWGESNIEJD

Dao wuurd geravvot vanaaf det ve thúws vertrokke tot aan-e sjaol. En es ve nò húws gónge, waas ’t weer zuü vanaaf det de meister klapde dat ve mochte vertrekke, want het waas ni dò búwte kuüme en wég. Stuün bliêve aan-e straot, es de meister in de 1han klapde, -2gelièjk de straot iëver, öuch al waas ‘r weinig verkier en dân zuu snel miëgelik nò húws. Dao wuurd ónderwège geravvot van thúws nò de sjaol en van de sjaol nò thúws… en gevochten öuch

Ich weit 3uüts. Ve gónge nò de sjoal. 4Sniêjbäl guuie op mekander en dù kieks nie zoe nouw 5boe-s dù lêips en 't heìt dan wat 6gewéjd en gesnièjd en 7de hèèlde langs de wèèg túwgesnièjd en inins doefel... Nen halve mèter liëger of sóms nog mier want die hèèlde, die ware gelièjk túwgesnièjd mèt de straot. Alles waas ein laog, meh jè... in de snièj, dan zakde ze wal weg. En dan hauw... 8eederein dèèg dao eem dat ër dao eine mèt ze gezicht of tot aan-e knië in-e sniêw waas getumeld of weit ich wat. Eederein dèè lachde dao mèè en dèè 'r in zaat jaomerde, meh viejf mëniete ternao waas 't andersóm

1handen     2tegelijk, samen      3ooit               
4sneeuwballen [bel]     5waar je loopt
6gewaaid en gesneeuwd           7de grachten
8daar was het om te doen