GLABBIK

IN KLANK

Spreker

Leo Roosen (°1924) of Lei van Mërie van Nelke Kimpe

 

Opnamedatum
19 okt 1999

iN SCHRIFT

RIEKSKE VAN-E KLÓMP

Riekske waas e 1guid-good män-ke, 2lichelik op ‘ne kèrmisdaag gebure, want plezeer 3hauw ër altiêd, z’n uige en z’ne mónd det stónten ‘m nao ’t lache

’t Män-ke waas de jóngste uût ‘ne nèst van acht, stik bedorve duur breers en zèsters. Hiêl het huûshauwe wuünde in e klèin hieske, langs de gruute wèèg, kort bie ‘nen dennebós en 4wiêd van kèrk en sjaol. Det mook det Riekske alle viêgelkes kènde en uich op tiêd uûthool, al mees ër ter z’n 5bóks bie 6sjiêre. De bós, det waas z’n spiêlplaats, det waas z’nen hemel

Toon ër nóg 7‘n dèpke waas van e jaor of ziëve, 8kalde ter al 9wie de gruute minse en prëbèèrde hèè eederein aan ‘t lache te kriêge mèt grappe te vertèlle, gezichte te trèkke en allerlei ture uût te stèke

 

Ónnerwège es ër mèt z’n kameraode nò sjaol góng, spèèlde ze mèt 10de hiêve, of mèt 11dop en 12póppernel, dan waas de wèèg neet zuu lank. Hauw ër zich ins verslaope, dan lierde uis män-ke luipe vier toch maar te laat op sjaol of in-e catechismus te kuume

Op-e spiêlplaats waas Riekske altiêd den iêrste, in-e sjaol waas det anners. Vier hêm waas már allein de gewijde geschiedenis die tèlde: Daniël in de Leeuwenkuil, Goliat en de klèine David en Jezus dèè water veranderde in wiên.

13Wie klèin det uis män-ke uich waas, wien hauw ër 14gèèr en beer nóg leever. Es muder vroog: "Waat wils dich later wère?" 15zagt ër altiêd: "Bruiwer, dan hèb ich beer zuuvèèl es ich wil en aan der liêgste priês!"

1goud-goed        2allicht              3had hij
4ver                   5broek               6scheuren
7jongetje         
   8praatte hij        9zoals volwassenen
10knikkers           11+12soorten draaitollen
13hoe klein/jong  14graag             15zei hij