WIÊSJHAGE

IN KLANK

Verteld door dhr. Frans Vanvlijmen of Frêns van Nol van Dien (°1934) en mevr. Mia Schouteden of Mia van Rèin (°1934), bijgezeten door Robert Bauduin (°1945) (Opitters met invloed Neel en Wijshagen)

Opname door J.L. te Wijshagen op 28 okt 2019

iN SCHRIFT

HOUS LUIPE

Heb gè det uüts gezeen det ze aan 't hous luipe wore?

Es 'ne jónge gast van Wiêsjhage truide of e jónk meisje van Wiêsjhage...
's Daags vierdet diej truide... het jónk volk, vrienden en de vriendinnen van dèè jóng of det meisje, diej kwame dan 1biej-ein en gewuünlijk kwame diej biej-ein in 'n wei tiëgeniëver Fóns... was 'n gruüte lang wei en ginge diej hous luipen, eh en dan wuurd dèè beluünd en dan geenge ze op 'n rièj stuün en det waas dan tóch allemaol opgemaakt wêrk. Dan ginge... hónderd mèter 2wiejer as dat de streip stónd of vieftig mèter wièjer, dao 3lagte ze .. en wèè det as iërste kós pakke, dèè wuurd bedânkt en dèè mocht dan eine drinken, eh. Det waas dan allemòl aafgespruüke. En dan loope diej... Dao waas 'r eine bièj, dèè kós good luipe, dèè wèèrt dan toch iëste dao, eh. Dat waas dan weìr eine vriend vân diegiëne die ging truiwen, eh. Allemòl opgemaak spêl.

Es ze nit traktèèrde, es ze nit det 4diëge... Ich geleif det ze dan uûtgejuûd wuurte, dèè det nit diëg. In-e Riete wore ter diej det nit geduün hèbben, eh. Jao meh, hièj uich bièj Fôns, meh ich weit nit wèè. Ôh, dao wuurt tóch gejuud as diej nò kùrk gingen, eh. Det woren uich de jóng diej, as ge diej traktèèrde, dat wore jóng, kammeraote van dich dièj in de weie kwame luipe. Auw minse, dièj getruide neet, eh.

Nao den uürlog waas det geduün, geleif ich. En dat waas de bedoeling... Dao waas neìt te veìl in dèèn tièjd. Dièj hauwe gein cente, diej wore blièj as eine truide, dan 5koste ze nog ins e pintje drinke of e borrelke drinken, eh. En es dù neet traktèèrsde ... Ketelmëziek as dù nit... Meh dao diëge vèè nog nit aon mit, eh...

1tesamen        2verder dan              3legden ze
4deden            5konden