GROTE BROGEL

IN KLANK

Spreker

Louis Scheelen (°1919) of De Boswachter

 

Opnamedatum
8 aug 2000

iN SCHRIFT

DE KOP VAN KAREL COGGE

Het iëverkwaam mich in de jaore vieftig. Toon ich mich 1opdië vier de plaats van bóswachter in Pèèr lierde ich ‘nen áuwe man - gemeinteraodslid - kènne, dèè in-e Ierste Wèreldoerlog Karel Cogge geholpe háuw bie ‘t ónder water zètte van de Yzervlakte


Z’ne viernaam waas Louis, meh eederein zei Wiet tegen ‘m.
Innige jaore later woerd ër zeek en ich ging ‘m bezeeke. Op nen donkere novemberaoved 2rei ich mèt 3de veelo door 4de bès nao Wiet, dèè in e klèi boerderieke woënde. Ich ging dò binne, 5boe ‘t nog dónkerder waas as boèwte en vroog nò miene vrind. Ich zaag ‘m in nen 6hännigen hoëge stool zitte en ich ging op ‘m aaf om ‘m de gójjendaag te zègge

1kandidaat stelde      2reed ik          3de fiets
4de bossen               5waar             6behoorlijk grote
7duchtig