NERPELT

IN KLANK

Spreker

Paul Poelmans (°19xx)

 

Opnamedatum
15 dec 2007

iN SCHRIFT

HET KËNAÖL

…van de brug sprónge, da mócht wel nie, meh iederiën duj ’t of dá ze an ’t zwemme ware en deh ze zich dur ne boët liete mejtrekke opzij zoë, eh. Die lichters die lágge nogal diep in ’t waöter, dao kos-de och gemäkkelijk òn vâs hauwe. Ge moogt ‘r alleen nie op want dan wood die schipper 1kood, dan 2joeg ie oech weg

Meh deh vèsse ’s mûrges, da waas wel plezierig zoë, dan … ùrst moeste we de mès diene, om tien nò zès waas die mès in ’t klóster en dan moes-e we… miestal dan kwamme we te laöt. Meh as we op tiêd ware, om tien nò zès waas die mès en dân wárre we dao boète om kwart vur zeuve en achter ’t klóster, dao laag 3ne appelèèr, dan plukke we e paor appels, kwámme we nò hoês: ète, ète… dan gáuw nò ’t kënaöl: vèsse!

1kwaad           2jaagde hij je weg        3appelgaard