KAN

IN KLANK

Sprekers

Antoine Bettens (°1931) of Twáin van Trui van Nieske
XXX
XXX

 

Opnamedatum
XX 2019

IN SCHRIFT

DE KËMIÊS

En Stiêne, dat wór geene gemakkelijke, hé. "Jeng, niks aon te geìve?" "Nèè, nèè, mënier Stiêne, ich hèb niks aon te geìve. Dan wao ër vertrèkke, 1zàag ër zoe tegen 'm... "Jeng," zeet ër, "2as dù noew nog ins boöter hèbs, steìk dat tegoei 3voet," zàag ër want sù hèbs nog e bietje âchter op... 4Dèè deujde dat âchter z'ne ruq in het 5kèèrken, eh 
(Antoinne) En mèt sókker geluif ich. Ze hauwe zoe e soort korsjèt gemôôk en dan lóte ze dao sóker eên lôpe
(xxx) En dan 6hàais dù sóms-te Melligerwèèg... wei ich hèb heere zègge, 7dao koemen ôôch 8veul lui, de groête grenswèèg, op-te groête bôôn, eh. En dan koeme ze langs de Melligerweìg en dan 9stinge ze dao 10diks op hók en kânt en dan koems dù dân... "Hey, stop!" En dan hauwe ze dich, eh. Mah wa-s dù biej haais...
(Xxx) mah 11dei doege dan 12deens mèt de fits, eh

1zei hij              2als je nu/in deze situatie
3weg                 4hij deed                 
5karretje           
6had je                 7daar kwamen
8veel mensen    9stonden ze         
10dikwijls
11die deden      12dienst