RIEMS

IN KLANK

Sprekers Nico Loyens en 

Opnamedatum
XX 2019

iN SCHRIFT

"ik zal u eens NE KEER vormen"

's Zondòs in de kèrk dan, moeste altiêd 1op zjèn kni-je zitte op zoo- baenkske. Ós kni-je kapot van in de kèrk. Mah altiêd 'nen ónderwèzer óf 'n júffrouw 2àter dich

Godverdikke, S. van Mëriêke van Reuske, dèè was nog mèt J. Dèè hèt 3ze-lève 4priêgel ghad van J...
Dèè war pëstoor, eh en dèè goef dan cathekismus en... 5dèè dóchte vur niks eegelijk eh, meh jé... 
Dèè hòlde dich ók eên, as dù bleìf òn de kèrk stwu. As 't dan mìs wòs en dù bleìfs dao 6kalle òn de kèrk... 7dèè koom oêt en dèè 8haolde dich eên

Het wòs 'n lès van de cathekismus yuver "het Vormsel"... "Wel, ik zal u eens ne keer vormen!" 9zàät de pëstoor en 10douw zòt ër 11de mètskes òn eìne kânt op hun kni-je in de gânk en òn den ândere kânt de jónge en dan pakde ër... 12?kjaste ... 13ne hittere sték, zó de ... op... den eìne den ândere onder de 14stuûl in

Da war 15ne viêze, hé jóng!

1op uw knieën       2aachter je             3ooit
4rammel               5die deugden niet    
6praten
7die/hij kwam naar buiten       8haalde je binnen
9zei                     
10toen zette hij          11meisjes
12???                   13een houten stok   14stoelen
15een strenge, boosaardige (agressieveling)