VLEETIGE

IN KLANK

Sprekers Antoinette Top en drie dorpsgenoten

Opname door J.L. te Bilzen in 2007

iN SCHRIFT

JÈNE VaÖze

Jène Vaöze dat wò’s ‘ne sjuuimäker, dò goenge vèè lwutte 1sjuûw môke én

 

én dao zuût alles. Dò zute 2de heel mans. Drei klaen pläätskes en dao zuût alles en dao luûg alles en dò wód níks sjoon gemok...

En dat 3hôge de mans 4gjan want dò wore gén vrouwe 5wat zàagte: 6dù mós zjèn sjuui sjoon moken, eh. of zjèn piêp óütdoë. En dat waor e pläätske 7bó ër sjuui muuk. En de deìr stond altiêd 8op

 

Dò wò’s gén vrouw. De mans gónge dò allemol 9kalle, 10ziês dù. Én zó 11onnèttig, 12wur. De 13bäk, die bleìve de heel wèèk stwuë en de kàtte die lekde de pan óüt, eh

Jeh, dat wór, dat 14wolle de mans zjuus hèbbe, dò huufde ze-n hin klómpe ni-j sjoón te môke. Jah nit, ze goenge 15mer eên. En dò kuûm 16allemân. Allee, de 17manslej. Alle geìstelïjke, pastoowr en dèè, dat wò’s zó- fier mänke

 

Én ze hôgen 18e nöw kàaf bi-j Jène Vaöze én dat wò’s ien ’t hat van de weênter, dat hèt mich mãà mer eene keer vertéld. En het woer zó kàad en dat woerre zó 19paomelerre-stälkes wat ze mer hôge. Jah, dat kaefke hàaf bevrwurre én duw zèqt de Sjieper: “Vër zètten ‘m binnes.”

Hôge ze zó 20yuverhuuk ien hóüs bó ze woönde e paor deìre én 21het hingsel van de honskàar of van den iëzelekàar, dò stroo àter en dò zuut dat kàaf ien. Dat piesde dò, dat kakde dò en dat liêjp dur ’t hóüs, zó hèbbe ze ’t kàaf koenne rédde

 

Én Jène wò’s ‘ne sjuuimäker én dwu wò’s mer aen plaöts én zó e klaen pläätske en dwu wò’s ër z’n sjuûi òn ’t môke. Én twee kàtte, diej luugen altiêd op-te sjöuw en er haö dan zó e klaen hindje én die kàtte luge dwu te sloppe bove de staof

Jène woer geinen dómme, mer nen heele spiciaóle…

..

1schoenen           2alle mannen          3hadden
4
graag                5die zegden             
6je moet jouw schoenen poetsen
7waar hij schoenen maakte                
8open
9
babbelen                                       10zie je, weet je
11onordelijk        12hoor, weet je        13tassen, kopjes
14wilden              15zomaar binnen    16iedereen
17mannen           18nieuw (jong) kalf  19stalletje van palm
20overhoeks         21??