ZICHE-ZUSSE-BOLlER

IN KLANK

Spreker

Maria Vos (°1916) of Maria van de Pit
Willy Willems

Opnamedatum
24 nov 1999

iN SCHRIFT

DE KÓUW GEF GIN MÈLK

Bi ós was ’n kóu en dei liêp àter in de wèi, dò had ger veul 1whøøf àter. Dò was iech en Annie en Maj en 2dò hao allemòl pötjes geròp alle kãajnte en dò warre vër àter in de wèi 3gange4 de kóu liêp
Die pötjes hao ver allemòl ónder den haog gezatte dat ze
niemes zoêg, mer vër gónge ieder mèt e pötje òn den dum trèkke van da kóu. Vër warre de kóu òn ‘t mèlke, ieder mèt e pötje en dan wød dat wir umgesjèd en dò speelde ver mèt, eh. En dò was al veul 5voert, 6dat zuus-te van hèi.
Me grootmoejer was bij ós, dei hurre mân was jónk gestorve en dei was bi-j ós en… - ich mot nog laache as ich ’t zién - vër zien mem, mem 7
zagte vër dò tjege, dò opkwómme mèt ‘ne 8tap vur de kóu te mèlke en vër allemòl ónder de haog gekrope. Vër liete ós nie ziên, eh. En mem gónk ónder de kóu en ze was mer òn ’t trèkke… dò koom niks ne mi oêt.
En dò steìt mem dò: “Piët, Piët, kwóm ins gauw!” En pàa koom, an ‘t lope, deh mende dat dò 9
get gebuüd was, eh. “Wat its dò, wat its dò?” “De kóu gef gin mèlk.”
10Dò-mèt kreeg pàa de pötjes… Mah vèè warre voert, eh. 11
Dò hao get opgestânge. Da warre ver lope gwó bi-j Nes, dò ós 12verstèke. Nes wis nie bó vër zote. Mah dò 13dirs te ne mi oêtkwómme, eh

1hoven, tuinen       2daar hadden (we)    3gegaan
4waar                    5weg                 
6dat kan je je voorstellen, lett. dat zag je van hier
7zegden we            8emmer                   9iets

10daarmee, op dat moment
11dat zou bestraft worden                 
12verstoppen          13durfde je