ZICHE-ZUSSE-BOLLER

IN KLANK

Spreker

Maria Vos (°1916) of Maria van de Pit
Willy Willems

Opnamedatum
24 nov 1999

iN SCHRIFT

MÈTSKES KLUTSDE AOK

Joenges di-j 1klutse, 2doog gèèr dat aok? 3Mètskes koeste toch nit 4mèt di-j haaive sjiête...
- Wát?

Neu, ich hèb nog noit e mètske van tsjiek zien mèt 'n huif sjiête...
5Zoo zäk hao vër en dan 6mingelde vër ze zoo... As dich mich dèè gifs dan krìjgs dich dèè...
Sjiête? Bij ós òn 't hóüs, eh. 7Dao neìve wòs 8e brierke en dat wòs nog van ós aok... en dao loege gin 9stéjn of niks. 10Dat mós drek zië en dao mokde vër e kuilke. Maj hèt dao aok 11mèt aongedwu. En de jóng kome dao allemol

Dat hùb ich... Ich hùb de mètskes - éch woër - in mièjnen tiêd... De mètskes in mièjnen tiêd di-j klutsde nej... mèt 12de bäl tieege de moer waerpe en 13kwoód springe...

1knikkeren                  2deed U (beleefdheidsvorm)
3meisjes konden         4met die knikkers schieten
5zulke grote zakken     6ruilden
7daarlangs                  8een poortje/hekje
9stenen                      
10dat moest modder zijn
11aan meegedaan       12ballen
13touwtje (koord) springen