AOLST

IN KLANK

Ingesproken door R. B. (°1959)

Opname door J.L. te Attenhove op 4 mei 2004

IN SCHRIFT

BOUNA EN DE WEERWOLF

Dó was ins ’n kermis in Aolst en Bouná, ‘ne sterke boèrezoun van Kottebos dië 1góng 2bè ze mètske dour 3de lààn, lenks 4de riën en 5de houl streutjes nò Aolst
6Onder de baón mós Bouná fèl pisse. Hè gaf ze mètske ’n dikke 7poejn
(en flùìsterde 'hùir lieve weudjes in 'hùir oêr, dje weit 8weì dá gie…)


9Der áchternoo gink heë 10wa wèdder ‘t bos in vur z’n behoefte te doen
11Wèèdá Bouná hum ùmdrèëde en trug de baón op kwam gelõêpe, zág ze mètske e lillijk groët biëst op ‘m afkõume. Dá biëst was hiël behoord en hao gloeiende oêge, lánge poëte, klouwe 12as ‘ne liëf en 13 ’n maal gelèk ‘ne wolf. Z’n 14taon deì wórre zeiker vìjf centemeiter láng

 

1ging                         2met zijn meisje (vriendin)
3velden, landen          4
de grenswegen       
5de holle straatjes (lager gelegen, tussen twee velden)
6onderweg                 7kus  
8hoe dat gaat             9nadien                  10iets verder
11toen                      12zoals een leeuw     13muil zoals
14tanden

Uit: “Aalst ons dorp – B.J.B. – K.L.J.”

IN KAART