SINT-TRÈÙN

IN KLANK

Spreker

Arthur Jacobs (°1927)

 

Opnamedatum
16 aug 1999

iN SCHRIFT

suske de poep en het vujrvelleke

Wee in Sint-Truín kint naa ni de gebrande winning. Da is deì winning deì òn ‘t begin van de Zepperse Stiêweg 1liej. Da was ‘n dikke bõèrderìj, deì -hiël lánk leèjn afgebrand is. Den daotum da dá vujrgevalle is, 2stiej nog van báte op 3de fassaad, 1784
4E-wa weìder dujr op Zepperen aon liej ‘t Linneke, 5weìda se zegge, djust áchter ‘t 6nief kerkske. ‘t Is dõo da dje ne blõuwe stiën zult vìnge 7mõèdá op geschreèjve stiej : « 1784 op 8 oktober werden alhier leventig verbrand de genaamden Suske de Poup en het Voorvelleke »

Franciscus Martes, dee de minse Suske de Põèp -heèjde, wõènde in d-Hel, in e kráápkot van ‘n -huíske bè vièr keemerkes 8mõèvan da ter ter dreì vër-huùrde òn àànder minse. ‘t Was ’t ermste en ‘t dõènkelste kõèt van de stad. Suske de Põèp is dreì kirre getráád geweest
Annastasie Kákkie, 9de weèjf van Charel Bõène, ‘ne schõulmiëster áát Gossem, wõod z’n derde vrõuw. 10Deì duj niks àànders dan zápe en mòkde van -hum 11 ‘ne zaotzák. 12Se gõènk áát bèddele en kreèjg se niks, dan 13schõèpde se ‘t

Tussen al deì miseèjre en zaotzákkerìj -hebbe se Jean-Baptist Petit liere kènne, ‘ne Franse soldaot en dizzertèùr dee -heí blìjve plákke was en getráád was in -Hõèselt bè Anneke Scheepers. Werke duj deë ni, mah toch 14-háá ter altè ‘ne lere 15vùrrink aon en dõodujr nuumde se ‘m ‘t Vujrvelleke. Bè ‘n koppel kammeraode deì van-e Waole wórre, -háá dië kaddeèj ‘n bende brandstichters, 16be-d-iên gekreèjge, mõèvujr de dikke bõère van rond Sint-Truín 17’n leëftig ontraose -háán. Dõo was immers niks zõè gemäkkelïjk as 18ieverans òn ‘n winning ‘ne brandbrief te gòn legge mõèdá in stond da se zõèvul moste afdokke ofda àànders -hun geleèjg afgestõukt zõu wèède

...

1ligt                  2staat                    3voorgevel
4
iets verder       5zoals                    6nieuw
7waar                8waarvan hij er      9de weduwe
10zij deed         11alcoholist            12ze ging (erop) uit (om)
13stal, pikte      14had hij                15voorschoot
16samen           17heel veel schrik   18ergens