VÙLM

IN KLANK

Spreker

Gaston Thierie (°1931) of Bob va Vùlm

 

Opnamedatum
18 jun 1999

iN SCHRIFT

MÈNNE KOSBOËM

Dá is 'heí e verhaol da gebeûd is op kosmis 1942, dus gedúrrende de twidde werelorlog. Iech was toen ne kójjoeng van elf jõor en m’ne pàa die brocht ter gelèigenhèd van-e kosmis altèd ‘ne kosbõëm miêj áát de Kempe want m’ne pàa werkde op 1den ìjzerweg

Mah da jõor dus, 1942, 2'hao ter da vergette. Iech zeg in m’n èige: “Máh dá kan toch ni, eh” Iech ‘s àanderendas, iech 'hao e planneke áátgedocht. Iech m’ne kameraöd opgetroemmeld, m’ne kameraöd Roger (Rozjeej), die op twie'honderd mèiters van tháás woende. En wee zen nõo de paöterspárk getrokke...

 

e párk da 'heí tèige de paöterskastiêl 3liej en iech docht in m’n èige: “dõo gon ich m’ne kosbõëm toch wel vìnge!” Wee zen dõo gekõume en in plák van mich dõo ‘ne klènne gon áát te kieze, krõup ich dõo ‘ne grõëte -'hõêgen den op en Roger dië volgde mich op 4intige mèiters. Dus wee zen dõo bõuve in diën top gearriveëd. Iech 'hao 5e kùrstel bìj en ‘n ìjzerzeegske in de voejering van m’n jás gestõuke en dõo begos iech te kappe bìj

Máh op dië moment ziene wee... zoe ‘n dreì, vièr'honderd mèiters van oos, dõo luup den ìjzerweg. Den ìjzerweg dië kum van 'Hasselt en die gie zoe nõo Làne. En dõo kwam djuust ‘ne marchandiejs aongereje en dië losde zoe ’n -hiêl rõêkplùìm allemõöl - dje mos da zièn - stõêm en zwatten 7domp en dië 'hao ’n 'hiêl ramp van deì kõulewaogels áchter 'hum en iech zág dõo manne en 8vroulie op sprìnge vur dei kõule, en mar kõule pikke. ‘t Was dus in vollen orlog. En 9weelings woerre dõo zoe geboeid van da spectaokel, van da dõo allemól te zièn da wee tìjd vergatte

Máh op dië moment 'haon iech dus al gekapt op m’nen den en de paöter, den econom van de paöters, dië 'hao da gelùìd ghuüd en dië kwám stillekes áf dõur ‘t párk, dõur de snáá...
...
..

1spoorweg(en)    2had hij             3ligt
4enkele              5handbijl            6goederentrein
7rook                  8vrouwen          9wij