REËPE

IN KLANK

1

Hanengevechten en hanenzingen

Spreker Henri Wouters (°1946) of Haorie van-e Mister of Haorie van-e Woterik

Opname door J.L. te Overrepen op
12 feb 2002

2

Kegelen en rustplaats voor paarden in de herberg

IN SCHRIFT

HERREBERGE EN AMMEZAÖSE

1Vruger haöne de miense amesaöse in hun eige dùrp. De meeste goenke nò de herreberg. De herrebergiers zùrgde dan 1dèk zelf vur e-wat spilkes, vur klaante te lokke naturlïjk. Wá herreberge wore ter en wá speelkes 2jonde dóë gedeun? A-wel, da goin ich oech nao vertelle, seh

 

Het gehuich Kolmont kaant versjillende herreberge. Bè Mond Rochus in de “Phare” jonde ‘s zondòs haönevêchtes gehage. Se bônte de vêchhaöne spoöre an hun poute en zatte se tegeneen. ‘t Gevêch wes 3bänkelïjk en koos lang doere. Eigelïjk wes ‘t e geldspeel en 4petoere jonde da vur vùil geld gespild. Dur de wet wes ‘t naturlïjk verbojje, meh da wilt zikker nie zegge dat ‘t nie 5gjààn en vùil gedun jonde. Aof en táu viele de pëliese ins binne. De haöne en ‘t geld jonde dan oingeslaoge tege de goesting van de spelers naturlïjk. De haöne belaande bè de Klarriskes in Tongere. Dan wes ‘t fis vur déj. ‘t Geld jonde on de stoöt gegeëve. De 6joste daog ternóë wes ‘t dan e-wa gedeun, meh e bietje laoter goenke se gewoun 7vots, zonder pëliese!

Haöne gebrùkde ze nie allein vur te vêchte mah ók vur te zinge. Se môste van teveure zegge 8wààivul släög hunnen haön goenk zinge in ‘n haaf oêr. En dië ‘t kotste bìj of ‘t djuuste getal hao gezonge, dië wes gewonne. En da mougde wel van de pëliese

 

Den 9aa Wilmots dië jonde paa genuump dur ‘t hèil dùrp. Hië hao wienkel en herreberg in Kolmont. In zènnen herreberg koume allèin mer sërjuis en adder minse 10tèùse. Àànder volk zougte ze nie 5gan kome.

Keugele jonde doo ók vùil gedeun. Doovur hao paa Wilmots dan ‘n 11occaozje keugelbaon gekouch van Jang van Clèi. Dóë jonde deì toch nie meh gebrùk. ‘s Zondos 12’s atersnons jonde dóë dan gekeugeld, meh iet noo haaf twie 13sjèèrde ein van de 14döÿchter de keugelbôl 15voert en gouf dië nie aof tot noo ‘t louf van haaf drei. Paa z’n klaante môste van z’n döÿchter op tìjd in ‘t louf zin. Of de keugelèrs dóë altèd noo luísterde, wes ‘n àànder zaok


Dóë wes ók nog nen àanderen herreberg in Kolmont. Aof èn táw koum dóë inne op nen harmonica spele. De 16jonkhèd wes dóë zoe gek van en 17déj daasde mèt-een dat de stùkke te-van vloogte. Meh pëstoor koos da nie goed verdraoge. 18Dekker as ins hèt ‘r op de prèikstoêl aofgeroepe dat ër dóë tege wes en dat déj daasters verdoemd jonde tot in de hèl

2 - Bè Fanes Follong, de Ròmmäkker op-e steeweg, jonden ók gekeugeld. Dië herreberg wes ók ‘n aofspanning of ‘n aötspanning vur-e 19pjaad. Baöte òn de geëvel jonde ze òn ‘nen ìjzere rink vaasgemok. Dóë 20kooste ze dan e-wa aötrûiste. De voermanne goenke dan binnes e-wa
 rûiste terwàail ze 21ne bok of e drùpke drónke. ‘t Gebuurde wel ins dat de voerman op ‘t leîste zoevul gedrónke hao, 22dat ër tas goenk zonder ze pjaad

Dáuwe spele doene ze in Reëpen ók. Dóë wore ter zelfs ‘n hèil deel, mah ze haone gin 23sosjeteìt en ók gi lokaol. Meh 24waj Mil Follong herreberg begoos op de berg bove op-e steeweg, wes hun probleem rap opgelôs want Mil wes ók ‘ne dáuweman en hee veràànderde de naom van z’ne café in de Zwerver. Da jonde dan ók de naom van de 25náuw sjutteraai of sos-jeteìt van Reëpe. Nóë e paor joör haone ze zelfs meer as honderd liefhùbbers, nie allèin van Reëpe, mer ók van Zammele, Vlùrmol, Neerrepe en ich weet nog nie van 26boew. Wàài de Zwerver táu goenk nóë twientig joör omdat Mil op pensioen wou goin, zien ze verhùs nóë Dolfien van-e Smeed en wàài déj op pensioen goenk, zien ze nó ‘t Meuleke vertrókke. En de sosjeteìt van Repe git nog altèd 27triêbel fel.

 

De Fanfare, de herreberg van Eduard Budenèrs, dië zoe genuump jonde omdat het mëziêk dóë rippeteerde, dië loug zjuus tegeneuver de kerk en dóëvur hao dië nogal e-wa aoftrèk, vural ‘s zondòs nóë de houmeîs meh ók ‘s zondos ‘s atersnons want dan jonde dóë ók gekeugeld.

 

De Drekstroöt déj wes triêbel goed vurzien van caffis. Veuroin lengs de kerkhofmoer hao djee Harie Houbrix liegge. Dan hao djee dië van Mond Simons. Dië hao caffi en wienkel en e bietje 29wèdder dië van Jang van Clèi en nog wèdder dië van Nicolas Lambrix, bè Clao’s da se zeejne. Op kermisdaog mokde ze e complot mèt-een vur e-wa amesaose en aofwisseling te brènge in hun stroöt want ànes wes ‘t toch mer 30sjao stil in de Drekstroöt. Da deujne ze naturlïjk vur e-wa 31kermisgèèse nò hun caffis te don kome. 32Allewaail hiet de Drekstroöt Lerestroöt omdat de stroöt rêch nóë ‘t Lereveld luup. Da klinkt mësjien e-wa veurnaomer meh vur ‘t moment is dóë ginnen inne caffi ni meh. Iech zou èigelïjk liêge. 33Leîstes is Flip in de winning van Reezje Mond zjuus op den hoek van de Drèkstroöt op de Steeweg nog ne sjone herreberg begoos. Dus hùbbe ve toch nog iejt

 

As ‘t euver caffis en herreberge git, koenne ve ók nie àànders as es 34kalle euver tèùse. Tèùse deujne ze en don ze nog altèd mèt tèùskaote. Het bekaanste spilke wes kójjonge. Da speelde ze euver ‘t algemèin wel in de hèil proviense meh heì jonde da gespild dur jonk en aad. Dóë wes èigelïjk ginne caffi boe ze nie tèùsde. De tèùsers zuukde mekaanderen op en dan wore ter dóë déj gemäkkelïjk koste volhage tot in de klèin uùrkes.

 

In dië tìjd hao 35bekans ielk dùrp ók z’n èige brouweràài. Da wes gemäkkelïjk vur de caffibaöze. Reëpe hoefde op da gebied ók nie onder te don. Rond 1900 wes Schouterden de brouwer van ‘t dùrp. Laöter nom z’ne sjonzoon, Nestoor de Plosj, de boel euver. Da wes boe nao de winning van ozen aa majèùr Guus de Plosj is. Ze hùbbe dóë gebrouwe tot in ’t joör 1915. Toen zien de Pruíse kome en déj hùbbe de kopere kèttele mètgenome vur kartoesje van te maoke. Het wes gedeun mèt brouwe…

 

De gewounen draank in de caffis wes èigelïjk bier, bier van 36gaas gemok. ‘t Jonde getap on ‘n ton want flêskesbier bestond toen nog nie. ‘n Pint bier of ‘ne bok, 37waai ze heì zègge, kôsde tèin centieme of vìjf cent. ‘n Pint jong bier jonde vur aach centieme of vier cent verkouch. Van inne van de vrugere caffibaöze hùbbe ve geheürd dat 38te zènnes en ternóë ók dur humzelf e speciaol bier gebrouwe jonde. Het mërellebier. Da jonde van mërelle gemok naturlïjk en mërelle dat zien dónkel, zoer 39kjoze en déj jonde gemingeld mèt 40eer. Da mos giêste en dan den hèlle winter lang trèkke tot in mee. Dan wes ‘t 41vjerrïg. Da dronke ze dan mèt e klötje soeker, kloeties zeejne ze dóë tege, en ze betòlde dóë dan 15 centieme vur. Meh ‘t wes wel iet 42pertiekelier.

Ze dronke naturlïjk nie allèin bokken, eh. Wa ze nog vùil dronke, wes jenèiver. Kotte draanke mougde in diën tìjd nog zonder 43permie gesjonke jonne. Laöter, rond 1900, wes vrìj sjinke verbojje. Meh in de meeste herreberge jonden ‘t toch nog 44 ‘ater het häändje’ gedeun. De flês stond dan voetgesteke onder den toug of ater in de keuke. De klaante wiêste da wel en goenke dan efkes nóë ater vur e drùpke te drienke. Ze nuumde da dan nó ‘t verke gon kiêke, verstùt dje? In e 45jade stöpke of e krùkske jonde de jenèiver bewaord en in e klèin drùpke jonden ‘t aotgesjonke. Da kôsde dan vìjf centieme. E bakske nuumde ze dan da. Vur e grout drùpke mèt ‘ne kloetie wes ‘t tèin centieme, ne loep zagte ze dóë tege. As déj stöpkes lèig wore, gebrùkde vùil miense da gevuld mèt heet wetter vur mèt het bed eîn te neme in de winter. Dao kooste ze dan hun 46vüüt on werme

Nao koenne ve ós wel aofvreuge vurwa dóë vruger zoevul gedronke jonde. De wedde van de man wes broudnùidig vur sommige familles. ‘t Wes dèk dur de zaötzakkeraai van de man dat dóë vùil miense in de mëzere zoute. 47Weì raar ‘t ók klienk, dóë jonde gedronke van ermoei. Ze woule alle mëzere vergètte dur te drinke. En caffis wore de plakke boe ze kameraöte tegekoume en boe ‘t oingenaomer wes as thaos. Vur ‘t mëment zin dóë nog twie caffis in Reëpe. Vruger wore ter dat neugetèin. De houg taxe vur ‘ne caffi te beginne zal dóë wel ‘n reije vur zin. Meh ‘t is dat nie allèin. De jonkhèd van nao is ne meh geïntresseerd in keugele of in tèùse. Hun amesaose lieq hèil ànes. Ze blìjven ók nie meh in hun èige dùrp. Ze hùbbe brommers en zelfs ottos nao. En op ‘ne wiep zien ze in ‘n stad of in ‘n àànder dùrp. Ók de adder minse zitte liever thaos vur-‘n tilleviêze dan erges in ‘ne gezellige caffi, eh.

Boe is den tìjd ?

1 dikwijls           2 werden            3 wreed
4 soms              5 graag               6 eerste
7 verder             8 slagen              9 oude
10 kaart spelen  11 tweedehands   12 ‘s namiddags
13 greep            14 dochters         15 weg
16 jeugd            17 ze dansten met elkaar
18 vaker             19 paarden         20 kon men
21 pint bier         22 dat hij naar huis ging              
23 vereniging      24 toen               25 nieuwe
26 waar              27 heel goed       28 heel goed
29 verder            30 behoorlijk       31 kermisgasten
32 tegenwoordig  33 onlangs          34 praten
35 bijna              36 gerst               37 zoals
38 bij zijn thuis    39 kersen            40 eieren
41 klaar              42 bijzonder         43 vergunning
44 stiekem          45 aarden            46 voeten
47 hoe

Uit: “Overrepen van toen en van nu – J. Bresseleers – 1981”