ELDERE

IN KLANK

Spreker

Pierre (Pieter) Daerden (°1931)

 

Opnamedatum
9 aug 2000

IN SCHRIFT

DASSEGEVAECHTE

1Zjuus wàai in Tóngere, Àad-Hoeselt en oin de Maoskant 2jonde dassegevaechte 3gehàte. In de jèùre '45 (vàaifènvjottig) tot '46 jonde dat verbójje omdat 4de sjanderme dò àter goenge

At ‘t freut oin ‘t valle wois, kome de dasse de weën ien. Dan jonde se opgespoord dur jong hundjes, wàai fokskes. A-ze hurde dat 5de hon eîne te pakken hao, loete ze de grote hon los. Dan goenge de minse dò heen en pakde de das mèt ‘n tang. Ze zatten ‘m in ne zàk. De das jonde dan in ‘n ton gezatte tot ‘s zondas nò de hoomìs. Dan jonde 6gemeenlïjk de gevaechte iengeriech, ùrres in-e wei 7neve de caffie

De das jonde oin ‘n 8kittel 9vâsgelaag mèt ein poot. Eîn vur eîn jonde de hon op ‘m losgelutte. Veul hon dàai 10doste nog nie eins op den das aofgoin. Dàai wò wôl goenge, goenke 11dek janketaere mèt de stat tusse de 12bèin de kloêten op. De bèste hond wa dò wois, dat was dèè van Pee van Louis: Kora, ne zèkkere koêhond

Nò ‘n paor wèke wois de das meîstal kapot. Dèè jonde dan geslach, ze trokken ‘t vèt âut ‘m en smèlde dat. Iêdereîn hao woil e pötje van dat dassevèt stújn, wat heêl goêd wois tege wóppe wonde

De minse wa kome kiêke, moeste dan ongeveer twiejntig frang betaole

Het geld dat inkoom, jonde oin de vangers gegève vur ‘n goei pient te pakke...

1net zoals                   2werden        3gehouden
4de rijkswachters         5honden        6meestal
7naast                         8ketting        9vastgelegd
10durfden                   11(dikwijls) al jankend
12benen

Uit: “Volkskunde in Limburg – Jules Frère (bewerkt door Jaak Venken) – Stichting Mens en Kultuur (SM&K), Gent, p. 162”