SLÁUZE

IN KLANK

Spreker  ???

Opnamedatum XXX 2007?

iN SCHRIFT

HET muziêk

...
da wos 1bekan famiêliedinge, m'ne pà 2wòs dwói în, m'ne nônk wòs dwói în, nog nen anere nônk wòs veurzitter zal ich mer zègge... m'ne bruurs zote dwói în... meeste van de famiêlie zoot bekan in dat mëziêk, eigelijk

Fanfare, Maofrao. Maofrao is kome van Moefrand, eh. Dèè bêrg Maofrao, da's Frans, het Moefrand eegelijk, eh

En dwói is de naom van 't muziêk van kome. En mèt de zaol hao dat oek te maoke...  en dwóidur 3jont dan 4këmeede gedún in de zaol. Dat hoeng ammòl 5miteên... In dèè zaol jont dan ók zoo...

Fanfaar 6goenken oek spele eh... Ním dan Nerem en Óvreere, Mille goenke dà speele. Van Mèèr, Boemmershaove, zoo... Heer. Heers, zoo daj dinge zoo, he

Mè a't dan kèrmis wos, jont háj 'n dinge gedún in 't dùrp zoo, eh. Dat wos dan 7zaote mert dan, he

1bijna         2was lid              3werd
4
toneel gespeeld/opgevoerd
5samen      6gingen          
7'zatte markt' = dronken toestanden